Признание за патриотичната мисия на вестник ЗЕМЯ

Признание за патриотичната мисия на вестник ЗЕМЯ

Приз­нание за усилията на в. ЗЕМЯ за нашата пат­риотична мисия и за дъл­гогодиш­ното ни медийно пар­т­ньор­с­тво с военно-патриотичните съюзи и организации, бе дадено в началото на сед­мицата. По пред­ложение на Съюза на военно-инвалидните кооперации в лицето на неговия пред­седател и пат­рон на инициативата „Една дет­ска сълза-една молитва” Борис Николов, със заповед на начал­ника на отб­раната ген. Анд­рей Боцев с пред­метна наг­рада – кор­тик АК-47, бе отличен глав­ният редак­тор на в. ЗЕМЯ Теофан Гер­манов. Също така със заповед на вицеп­ремиера и минис­тър на отб­раната Красимир Каракачанов с почетна значка на Минис­тер­с­тво на отб­раната бе отличен редов­ният сът­руд­ник и автор на нашето приложение „Пат­риот” краеведът от град Плач­ковци, Трев­нен­ско Тихомир Славов, който с лични сред­с­тва съдейс­тва за издаването на родолюбива литература, за съх­ранението на вой­нишки памет­ници и паметни места, свър­зани с руско-турската освободителна война. Наг­раж­даването на десетки отличили се дейци в сферата на военно-патриотичното въз­питание бе в рам­ките на традицион­ната среща на ръковод­с­т­вото на МО и Щаба на отб­раната с ветерани от вой­ните и пред­с­тавители на военно-патриотичните организации и граж­дан­ски струк­тури, работещи в сферата на отб­раната и сигур­ността. Отличията бяха връчени от заместник-министъра на отб­раната ген. о. р. Атанас Зап­рянов и от зам.-началника на отб­раната вицеад­мирал Емил Евтимов. Това е нов стимул на в. ЗЕМЯ да продъл­жава да отразява активно работата на военно-патриотичните организации, да припомня слав­ните моменти от бъл­гар­с­ката история и да съдейс­тва за издигането на родолюбивите чув­с­тва сред всички поколения бъл­гари, и особено сред младите хора.