Лекари предупреждават, че на хронично болни може да се наложи да плащат за повечето лекарства

Лекари предупреждават, че на хронично болни може да се наложи да плащат за повечето лекарства

От Сдружението на общоп­рак­тикуващите лекари в София предуп­реж­дават, че в проекта за Рам­ковия договор за 2020 г. има тек­с­тове, които ограничават правото да се лекуват хронично бол­ните пациенти с лекар­с­т­вени продукти, зап­лащани от Здрав­ната каса. Според сдружението, така хора с тежки заболявания като диабет, сър­дечна недос­татъч­ност и по-тежките форми на хипер­тония ще трябва да купуват по-голямата част от необ­ходимите им медикаменти на свободни цени. От пациен­т­ски организации „Заедно с теб“ в обръщение до медиите посоч­ват, че са силно притес­нени от тези факти и от това, че се крие проекта на Рам­ковия договор. Според проекта на Рам­ковия договор, лич­ните лекари ще могат да изпис­ват не повече от три препарата, а когато се изпол­з­ват ком­бинирани лекар­с­тва — не повече от два медикамента за хора с тежки заболявания като диабет, сър­дечна недос­татъч­ност, по-тежките форми на хипер­тония, обясни Гер­гана Николова — личен лекар и член на Управител­ния съвет на Лекар­с­кия съюз. До момента НЗОК зап­лащаше три продукта, независимо, че в един продукт може да има две със­тавки. В момента минават на зап­лащане на със­тавка. Ако вие до този момент сте взимали три лекар­с­тва, всяко едно от себе си с две със­тавки вътре, вече няма да можете да ги купите по Здравна каса, обясни Николова пред БНР. проек­тодоговора отпада и въз­мож­ността с едно посещение при лич­ния лекар да си нап­равиш профилак­тичен прег­лед и да се кон­сул­тираш при остро заболяване. В момента с въвеж­дането на нови членове, тази въз­мож­ност за пациен­тите отпада, предуп­реди Николова. Пред радиото зам.-председателят на Лекар­с­кия съюз д-р Николай Брън­залов пот­върди притес­ненията, че основ­ният потър­певш ще бъде пациен­тът, а за лекарите ще доведе до допъл­нително админис­т­ративно натовар­ване, което е огромно и никой няма да се съг­ласи в този му вариант. Ние нас­тояваме на пър­воначал­ния вариант. Само с едно пояс­нение — да се пишат лекар­с­тва по наредба четири. Това иначе е с цел икономии и е написано от хора, които никога не са виж­дали болни хора и никога не са ги лекували.