Вицепрезидентът Йотова: Трябва да сме непримирими към ксенофобията и езика на омразата

Вицепрезидентът Йотова: Трябва да сме непримирими към ксенофобията и езика на омразата

Едно от най-ценните човешки качес­тва е толеран­т­ността между раз­лич­ните етноси, желанието да помог­неш на всеки, който има нужда от теб, да подадеш ръка. Това е голямото пос­лание на всички поколения, минали през изг­раж­дането и раз­витието на читалище „Емил Шекер­джийски – 1919“ . В тяхно име и заради децата ни наш дълг е да отс­тояваме този завет.“ Това заяви вицеп­резиден­тът Илияна Йотова на чес­т­ването на 100-годишния юбилей на Народно читалище „Емил Шекер­джийски – 1919“ в Еврейс­кия кул­турен дом в София. 

Илияна Йотова под­черта дъл­гата и нелека история на читалището, което въп­реки че два пъти е зат­варяно, защото е еврейски кул­турен цен­тър, е успяло да устои на времето и да се превърне в силно средище на духов­ност, кул­тура и раз­витие. 

Нерешени световни проб­леми отново ни връщат към едни от най-мрачните страници от историята. Свидетели сме на ксенофобия, раз­деление, език на омразата, антисемитизъм. Трябва да сме неп­римирими към всичко това“, изтъкна вицеп­резиден­тът.

За актив­ната му дей­ност Илияна Йотова удос­тои читалище „Емил Шекер­джийски – 1919“ с пред­седател Мориц Машиах с почет­ния плакет на вицеп­резидента.