Свиленски: За пръв път социалистите ще имат правото пряко и демократично да изберат лидер

Свиленски: За пръв път социалистите ще имат правото пряко и демократично да изберат лидер

Премиерът Бойко Борисов напоследък е нервен, констатира социалистът

За първи път в БСП всички членове на пар­тията ще могат да изберат пред­седател. Тези промени са залег­нали в устава, приет от Кон­г­реса на пар­тията , а вчера Национал­ният Съвет прие правилата, по който да се случи този вът­реш­нопар­тиен избор”.  Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Георги Свилен­ски по БНР. Той обясни, че чрез прекия избор на лидер на пар­тията,  членовете на  БСП  ще бъдат мотивирани да изразят своята под­к­репа за кан­дидата, който под­к­репят. „Пар­ламен­тар­ната група на БСП ще внесе законодателни промени, които да гаран­тират въз­мож­ността за раз­с­лед­ване на глав­ният прокурор.  От БСП не под­к­репяме пред­ложението на правител­с­т­вото  относно избора на фигура, която да наб­людава глав­ния прокурор”, каза Свилен­ски. Народ­ният пред­с­тавител  припомни, че БСП пред­лага отдавна да отпадне финан­сирането на пар­тиите от биз­неса : „За съжаление на нашето пред­ложение не беше обър­нато внимание от управ­ляващите и по време на гласуването на бюджета за след­ващата година. Но ние ще продъл­жим да отс­тояваме позицията пар­тиите да се финан­сират един­с­т­вено от дър­жавата”. „Поведението на премиера е неп­рекъс­нато да раз­деля. Напос­ледък Борисов е много изнер­вен по всички въп­роси, още повече, когато са свър­зани с президента Радев. Надявам се тази рев­ност да не е на база срав­няване на рей­тинги”, заяви социалис­тът. Георги Свилен­ски бе категоричен, че всеки политик трябва да води диалог с другите инс­титуции, въп­реки раз­личията помежду им.