Предучилищното образование става задължително и за 4-годишните деца

Предучилищното образование става задължително и за 4-годишните деца

Обх­ващането на предучилищ­ната въз­раст е ключово за езиковото раз­витие на децата от семейс­т­вата, които не говорят бъл­гар­ски езика, заяви минис­тър Въл­чев

От идната учебна година — 2020/2021 г. предучилищ­ното образование ще стане задъл­жително и за 4-годишните деца, съобщи минис­търът на образованието Красимир Въл­чев в Минис­тер­с­кия съвет след заседанието на коор­динацион­ното звено по изпъл­нение на Механизма за съв­мес­тна работа на инс­титуциите по обх­ващане в образовател­ната сис­тема и предот­в­ратяване на отпадането на деца и ученици в задъл­жителна училищна въз­раст. Той добави, че това е записано в раз­поред­бата за Дър­жав­ния бюджет, която задъл­жава минис­тер­с­т­вото да изготви проек­тозакон за промени в Закона за предучилищ­ното и училищ­ното образование. Минис­търът припомни, че въвеж­дането на задъл­жител­ната под­готовка за децата на 5-годишна въз­раст е бил нап­равен ком­п­ромис от две години за общините, които нямат такава въз­мож­ност. През това време не са получавали допъл­нителни сред­с­тва, комен­тира Дир.бг. В момента сме сфор­мирали работна група, но общият прин­цип ще бъде от учеб­ната 2020/2021 г., вероятно с изк­лючения, каза Красимир Въл­чев, цитиран от БТА. От началото на учеб­ната година допъл­нително 6500 деца са записани в образовател­ната сис­тема, посочи Въл­чев. Това е доста по-малко от пред­ход­ните две години. Тогава общо 42 500 деца са били записани в образовател­ната сис­тема, които преди това са били отпад­нали или не са били записани. Въл­чев уточни, че за трите години около 49 000 деца и ученици са записани в образовател­ната сис­тема. Отделно от това има и вторично отпад­нали, които за трите години са малко над 6 000. Обх­ващането на предучилищ­ната въз­раст е ключово за ког­нитив­ното, социално-емоционалното и най-вече за езиковото раз­витие на децата от семейс­тва, които не си говорят на бъл­гар­ски език. Имаме много категорични данни за децата, които са обх­ванати в предучилищна въз­раст имат много повече шан­сове за образователна интег­рация. За това да завър­шат основно образование, да се включат в профилирано или професионално образование. Да бъдат пригодни за пазара на труда, комен­тира още Въл­чев.

Минис­търът на труда и социал­ната политика Деница Сачева каза, че е от страна на воденото от нея ведом­с­тво е било отчетено добро взаимодейс­т­вие с МОН. По думите й от страна на МТСП един от най-големите проб­леми е кам­панията, която е от няколко месеца и има цел да “демонизира“ работещите в дър­жав­ната админис­т­рация. Дър­жавата няма нужда от деца без семейс­тва. Дър­жавата няма нужда от деца, които са нег­рамотни. Дър­жавата няма нужда от деца, които живеят в насилие. Деца, които не говорят бъл­гар­ски език и деца, които не могат да се реализират, заяви Сачева. Тя изтъкна, че усилията на дър­жавата не са да се отнемат децата. Те са насочени към точно обрат­ното — за под­помагане на семейс­т­вата на тези деца и защита на правата на онези деца, които не могат да получат адек­ватна защита от семейс­т­вата, в които живеят.