Президентът започва дебата за промени в Конституцията

Президентът започва дебата за промени в Конституцията

Президен­тът Румен Радев стар­тира кон­сул­тациите за необ­ходимостта от промени в Кон­с­титуцията. Пър­вата под­гот­вителна среща на Румен Радев ще се проведе днес. Тя ще бъде с Прав­ния съвет към президента и с пред­с­тавители на академич­ната общ­ност съобщи Нюз.бг. Припом­няме, че намерението си да инициира дебат по промени в Кон­с­титуцията дър­жав­ният глава анон­сира още по време на втория тур на мес­т­ните избори и пот­върди при издаването на указа за наз­начаване на новия главен прокурор Иван Гешев. Тогава Радев обос­нова намерението си с нуж­дата от реформи в съдеб­ната сис­тема, от което зависи прос­перитета на нацията ни. По-конкретно темата се кон­цен­т­рира в нуж­дата от промени, така че да се пос­тигне отчет­ност на глав­ния прокурор. Меж­дув­ременно правител­с­т­вото, в отговор на становището на Венециан­с­ката комисия, пред­ложи промени в Закона за съдеб­ната власт, с които се кон­с­титуира фигурата на наб­людаващ глав­ния прокурор независим прокурор. Пред­ложените промени се приеха с недоверие от професионал­ната общ­ност и дори поис­каха остав­ката на минис­търа на правосъдието Данаил Кирилов. От президен­т­с­ката инс­титуция съоб­щават още, че на 19 декем­ври, чет­вър­тък, от 13 часа дър­жав­ният глава ще се срещне с пред­с­тавители на неп­равител­с­т­вени организации и професионални сдружения на магис­т­рати.