Български морски офицер е отличен с най-високата награда на НАТО

Български морски офицер е отличен с най-високата награда на НАТО

Раз­дадоха наг­ради за мич­ман, мат­рос и офицер на годината

Капитан Втори ранг Иван Йор­данов от бъл­гар­с­ките Воен­номор­ски сили е отличен с най-високата наг­рада на НАТО — медал за всеот­дайна служба, съобщи днес коман­дирът на воен­ния флот кон­т­раад­мирал Кирил Михай­лов.

Кап.Йорданов е служил като щабен офицер в отдел “Разуз­наване“ на Воен­номор­с­кото коман­д­ване на Алианса в Нор­тууд, Великоб­ритания, от 2016 до 2019 г. По думите му за пер­фек­т­ното справяне със задъл­женията му са му помог­нали много знанията и опитът, нат­рупани в бъл­гар­с­ките ВМС. Тази висока наг­рада е приз­нание не само за мен, а за бъл­гар­с­кия военен флот, посочи Йор­данов. Той уточни, че след зав­ръщането си в родината е наз­начен в щаба на ВМС в отдела, който планира раз­витието и модер­низацията на флота. По традиция в края на годината в Адмирал­тейс­т­вото във Варна бяха наг­радени и изявили се воен­нос­лужещи и цивилни. Отличието за “Мич­ман на годината“ бе за Светос­лав Аврамов от екипажа на кор­вета “Бодри“. Мат­рос на 2019 г. стана Милчо Мил­ков, ролеви на моторен кораб, който по време на учение, при лоши метереологични условия в отк­рито море, е учас­т­вал активно в реална операция по спасяване на хора. Сред цивил­ните служители на флота бе отличена медицин­ска сес­тра Катя Лачкова-Неделчева.

Призът за екипаж на годината бе за моряците от фрегатата “Верни“ с коман­дир кап. Втори ранг Теодор Кабаков. През годината корабът е учас­т­вал в национални и меж­дународни учения. Екипажът е изпъл­нил пер­фек­тно всички задачи без никакви аварии. “Офицер на годината“ стана кап.Първи ранг Камен Кукуров. Той сподели, че служ­бата във флота учи на много неща, които помагат и в цивил­ния живот. По думите му най-важното умение е работата в екип, защото без хората няма как да се пос­тигне нищо.