Румен Овчаров: Няма разцепление в БСП

Румен Овчаров: Няма разцепление в БСП

Бив­шият икономически минис­тър за „Тур­ски поток”: Няма как да ни под­мине, но всичко е въз­можно, все пак сме „рецидивисти” при провалянето на стратегически енер­гийни проекти

“Не виж­дам на какво отгоре вът­реш­ната опозицията ще вземе властта в БСП.“ Това каза  Румен Овчаров, член на НС на БСП, пред бТВ. Според него в момента опозицията не е сериозна — не пред­лагат никаква алтер­нативна политика. “Няма раз­цеп­ление в БСП, особено вътре в пар­тията“, категоричен бе той.

“В пар­ламен­тар­ната група на БСП имаше хора, които твърдо заявиха желанието си да под­к­репят Сотир Цацаров — нещо, което политически не се приемаше от ръковод­с­т­вото. Затова взеха едно такова решение — тъй като са трима-четирима, да си гласуват както искат. Но всъщ­ност те се оказаха доста повече.  Бит­ката със зад­кулисието в БСП съв­сем не е завър­шила“, комен­тира още Овчаров. Според него този вот по никакъв начин не показва раз­цеп­ление в левицата.

Според Овчаров преките вът­реш­нопар­тийни избори са нещо положително за БСП. Той изрази надежда, че това ще даде допъл­нителен импулс на пар­тията в навечерието на след­ващите пар­ламен­тарни избори.

Румен Овчаров определи резул­тата от мес­т­ните избори като добър за БСП, при положение че ГЕРБ са нап­равили всичко въз­можно, за да си гаран­тират победата — купен ром­ски вот, кор­поративен вот, инс­титуционален вот, който е бил. мак­симално мобилизиран. “И като резерва нак­рая добавиха тези 466 хил. гласа недейс­т­вителни бюлетини, които им гаран­тираха победата. Ако всич­ките тези неща не същес­т­вуваха, резул­татът щеше да бъде друг“, категоричен бе Овчаров.

По думите му тези, които са под­к­репили Цацаров, най-вероятно са свър­зани с вът­реш­ната опозиция в пар­тията. Той изрази също така надежда, че вът­реш­ните избори в БСП на 26 април догодина ще дадат допъл­нителен импулс преди пар­ламен­тар­ните избори.

По думите му, било “учуд­ващо“ защо питат Нинова кои биз­нес­мени са искали да я сменят от лидер­с­кия пост. “Трябва да се види къде кой е спечелил и кой е загубил и всичко ще стане ясно“, добави той.

“Очевидно има фак­тори, които влияят върху част от членовете на пар­ламен­тар­ната група, очевидно част от тях са от “плов­див­с­ката група“. Това са хора свър­зани с опозицията в БСП“, комен­тира той раз­цеп­лението в групата на БСП при гласуването за избора на Сотир Цацаров за пред­седател на КПКОНПИ.

По отношение на “Тур­ски поток“ Овчаров сподели, че не очаква да ни заобиколи, тъй като тръбата в по-голямата си част е готова, но все пак допълни, че всичко е въз­можно да се случи, защото сме рецидивисти по прек­ратяване на големи проекти.

Не мисля, че тези хора ще имат някакво сериозно екс­пер­тно влияние. Но знам, че започ­нат ли да идват американ­ски екс­перти у нас, значи нещо ще искат, нещо ще трябва да нап­равим. Може би ще поис­кат да закупим американ­ско ядрено гориво за АЕЦ “Коз­лодуй“, тъй като в момента горивото е руско“, комен­тира Румен Овчаров посещението на американ­ски екс­перти, което бе договорено между президента Тръмп и премиера Борисов по време на срещата им във Вашин­г­тон.