Близо една трета от общинските съветници на БСП са жени

Близо една трета от общинските съветници на БСП са жени

Обединението на жените-социалистки отчете представянето на левицата в изборите за местна власт

Преминалата кам­пания на мес­тни избори отчетоха членовете на НС на Обединението на жените-социалистки. Катя Николова, пред­седател на обединението, очерта резул­татите като добри и сподели пос­тиг­натото: “Общият брой изб­рани съвет­ници от БСП в Мес­тни избори 2019 г. е 1035, от които жените са 31,6%, като броя на изб­раните жени за съвет­нички се увеличава леко от 307 на 328 в срав­нение с миналите Мес­тни избори през 2015 година. Кметове на общини от БСП са Донка Михайлова-Троян, Любка Александрова-Левски и Соня Георгиева-Добричка община. Изб­раните жени – кметове на кмет­с­тва са общо 56, като най-голям е тех­ният брой в област Плов­див – 7“. 

Членовете на обединението споделиха добри прак­тики от преминалите избори, но и своите тревоги относно провеж­дането на предиз­бор­ната кам­пания, манипулирането на избор­ните резул­тати, високия процент на кор­поративен вот, особено в мал­ките общини, в които общината е един от мал­кото работодатели.  Изб­раните жени-социалистки за кметове на общини, на кмет­с­тва и общин­с­ките съвет­нички  трябва да засилят своята роля в самоуп­рав­лението на общините, да бъдат активни и корек­тив при вземането на решения, около това се обединиха членовете на НС на ОЖС. Тях­ната отговор­ност е голяма, комен­тира Катя Николова и пожела на всички пред­с­тавителки на БСП да бъдат  отговорни към  своите съг­раж­дани и да работят за силна  и отворена към хората  мес­т­ната власт  през след­ващите четири години. 

Заседанието, което бе пос­ледно за тази година взе решение и за стар­тиране на отчетно избор­ната кам­пания в Обединението. Съб­ранията на общин­с­ките  и район­ните клубове ще се проведат в периода от 15. 01. до 15. 02. 2020 год., като на тях ще бъде нап­равен  отчет за дей­ността им  в ман­дата, както и анализ на учас­тието и резул­татите от Мес­тни избори 2019 г. Членовете на Обединението ще трябва да утвър­дят и мерки за подоб­ряване организацион­ното със­тояние на общин­с­ките клубове, за раз­ширяване на тях­ното влияние и планиране на дей­ността им. Основен акцент ще е и актив­ното включ­ване на жените  при решаване на мес­т­ните проб­леми и рав­нопос­тавеността на половете; отваряне към сим­патизанти и НПО, за решаване проб­лемите не само на жените и децата, но и на населението като цяло и активиране на кон­так­тите с жен­с­ките организации от други политически пар­тии.