Четири фирми с оферти по проекта за модернизация на Сухопътни войски

Четири фирми с оферти по проекта за модернизация на Сухопътни войски

И четирите фирми, поканени в кон­курса за нова тех­ника за Сухопът­ните войски, са подали документи. Фир­мите са от Гер­мания, Фин­лан­дия, Фран­ция и Швей­цария, уточ­нява БНР.

Минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов отбеляза, че ще се види дали и четирите пакета с документи съдър­жат оферти. Докол­кото имам инфор­мация, една от фир­мите е нап­равила друг вид пред­ложение, което, според мен, не може да бъде определено като оферта. Нека комисията да си свърши работа. Минимум две оферти ще има, което е добре, каза той. За поръч­ката на стой­ност 1,5 млрд. лв. бяха поканени гер­ман­с­ката ARTEC, фин­лан­д­с­ката Patria, френ­с­ката NEXTER, и кон­сор­циум между американ­с­ката General Dynamics и швей­цар­ска ком­пания. Проек­тът за модер­низация на Сухопътни войски пред­вижда придобиване на 150 броя бойна и специална тех­ника за три батальонни бойни групи, на сис­теми и допъл­нително оборуд­ване, както и обучение на със­тава. До 20 декем­ври работна група трябва да анализира и оцени пред­ложенията. Но минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов допусна, че не всички подадени документи са с очак­ваните пред­ложения. Тол­кова пред­ложения минис­търът очаква и по проекта за нови модулни пат­рулни кораби за воен­номор­с­кия флот. На гер­ман­с­ката Lurssen и италиан­с­ката Fincantieri са изп­ратени уточ­няващи въп­роси за част от парамет­рите. Този проект е на стой­ност около милиард лева.