Иван Гешев: Мястото на прокуратурата е в съдебната власт

Иван Гешев: Мястото на прокуратурата е в съдебната власт

Смятам да свикам Консултативен съвет от изтъкнати юристи, за обсъждане на механизма за контрол на главния прокурор, заяви новият главен прокурор

Поемам прокуратура, която е в добра кон­диция, под­редена и има админис­т­ративен капацитет. Това каза глав­ният прокурор Иван Гешев в интервю за сут­реш­ният блок на БНТ. Гешев отбеляза, че няма струк­тура, която да е без проб­леми. „Въп­росът е всяка струк­тура и организация да решава сама проб­лемите си, а да не прех­върля отговор­ността си на други. Както казах при встъп­ването си в длъж­ност, ние знаем, че не сме без­г­решни и затова първи няма да хвър­лим камък. Ще се насочим към решаване на соб­с­т­вените си проб­леми, няма да ги прех­вър­ляме на други“, каза още той.

По думите му проб­лемите са раз­лични, от раз­лично естес­тво. „Най-сериозният проб­лем, крат­кос­рочен, е фор­мирането на екип. От съз­даването на екип, който има общи цели, работи заедно, а не поот­делно, и който има идеи и виж­дания за раз­витие на прокуратурата зависи много. Никой еднолично и главен прокурор, включително, не може да управ­лява една струк­тура. За мен това е един от проб­лемите, който стои крат­кос­рочно“, посочи глав­ният прокурор.

Ако говорим за проб­леми. На мен ми се иска след тези 7 години ситуацията с битовата прес­тъп­ност да стои по раз­лич­ните начин.

Да не гледаме по телевизията как са убиват въз­рас­тни хора

, които са дали живота си и труда си за изг­раж­дането на тази дър­жава.

Как ги палят в къщите им, след тежки прес­тъп­ления извър­шени спрямо тях. Надявам се да не говорим тол­кова за коруп­ция, прокуратурата да излезе по-силна от този ман­дат. Колегите, които работят там да са успели там, където има да премах­нат бюрок­ратич­ния под­ход и да се обър­нат към проб­лемите и бол­ките на хората“, обясни Гешев.

Аз наис­тина вяр­вам, че работодател на всеки дър­жавен служител е бъл­гар­с­кият граж­данин. От тех­ните данъци ние вземаме зап­лати, които са сериозни за страната. Логично е да дадем това, което те очак­ват, защото продук­тът, който очак­ват е справед­ливост, независимо дали живееш в София или извън нея“, добави още той.

Според Гешев много неща трябва да се променят за да се пос­тигне този резул­тат. „Да се промени мис­леното, което е много трудно. По-лесният вариант е да се носиш по течението, защото това е част от човеш­ката природа. Много е трудно да се промени мис­ленето, което същес­т­вува в много прокуратури, че те са чинов­ници и това е трудно ще бъде променено“, каза глав­ният прокурор.

Прокуратура отворена за проб­лемите на хората

би изг­леж­дала по начин и това ще бъде пос­тиг­нато, когато граж­данинът в което и да е населено място, където има струк­тура на прокуратурата, най-малкото знае, че тя същес­т­вува. Когато знае, че има такава струк­тура решава проб­леми, които са от нейна ком­петен­т­ност и които касаят граж­даните на това населено място. Когато тази прокуратура или кон­к­ретен прокурор са образували дело и са внесли искане за задър­жане под стража на човек, който е ограбил въз­рас­тна жена и е отк­рад­нал всичко от двора, с което тя се изх­ранва, или е пребил пен­сионер, или е извър­шил друго тежко прес­тъп­ление. Когато решава проб­лемите на хората“, допълни още Иван Гешев.

Смятам да свикам Кон­сул­тативен съвет от изтък­нати юристи, за обсъж­дане на механизма за кон­т­рол на глав­ния прокурор. Това каза глав­ният прокурор Иван Гешев в интервю за сут­реш­ният блок на БНТ. „Поканил съм едни от сетивата на бъл­гар­с­кото право да учас­т­ват в него. Ще ги поканя да дадат и своето становище. Тогава инс­титуцията прокуратура ще излезе с общо становище по тези идеи. Дали ще сработи, който и да е механизъм може да стане ясно, след като бъде въведен и мине някакъв период от време“, каза още Гешев.

Той отбеляза, че в този механизъм вижда, както добри идеи, така и проб­леми. „Виж­дам определени добри идеи, които пред­лага правител­с­т­вото. Виж­дам проб­леми, как­вито виж­дат много юристи, с които съм говорил. Трябва да осъз­наем, че това е законоп­роект. Мисля че може да се стигне до разумно решение. Това е механизъм, който потен­циално неработещ, защото не смятам да извър­ш­вам прес­тъп­ление“, посочи глав­ният прокурор.

Другата тема я казах, хората, които не са доволни от този механизъм те никога няма да са доволни. Защото с тази тема те се хранят и бук­вално и преносно. Те няма да се съг­ласят на какъвто и да е вариант с изк­лючение на две хипотези. Механизъм, който им гаран­тира да ме мах­нат лично мен или всеки друг, който не е от тех­ния кръг. Или въз­мож­ност да унищожат прокуратурата под знамето за борба с прес­тъп­ността, демок­рацията и т.н., чрез ней­ната децен­т­рализация, или изваж­дането и от съдеб­ната власт. Това са целите, на които те ще са доволни“, обясни още той.

Гешев уточни, че не е вярно, че глав­ният прокурор е безот­четен и безот­говорен.

Той се отчита пред Народ­ното съб­рание, процедури има и пред Вис­шия съдебен съвет. Не е вярно, че е безот­говорен, защото носи отговор­ност като всеки един магис­т­рат. Има механизми за отс­т­раняването на глав­ният прокурор в Кон­с­титуцията. Дали това е дос­татъчно или не е друга тема, но това, че той е безот­говорен и безот­четен категорично не е вярно“, добави новият главен прокурор.

Механизъм за отс­т­раняване на глав­ния прокурор дали ще сработи или не, по ком­петен­тен комен­тар от името на цялата прокуратура, не глав­ният прокурор, в лично качес­тво, ще дадем след Нова година, когато ние ще дадем своето становище, което е поис­кано от Минис­тер­ски съвет. То ще е на база на нашият аналитичен отдел“, допълни още Иван Гешев.

Гешев отбеляза, че е против прокуратурата да бъде извън съдеб­ната власт. „Тогава ще отиде към изпъл­нителна власт, защото прик­люч­ваме с независимостта на всички прокурори“, каза още глав­ният прокурор.

Аз не съм наясно какъв е пред­метът на този дебат, към момента. Ако е за място на прокуратурата, тази тема се пов­дига от дълги години. Тя е решена с едно кон­с­титуционно решение.

Този път няма да кажа “десни екс­т­ремисти“, а определен политически сег­мент. Пътят към ада е пос­т­лан с добри намерения. Този кръг цели механизъм за отс­т­раняване на кон­к­ретен главен прокурор, който не харес­ваш, както и унищожаване на прокуратурата“, посочи Иван Гешев.

Той заяви, че хората, които се хранят от гран­тове, никога няма да са доволни, освен ако не могат да мах­нат този, когото не харес­ват или чрез въз­мож­ност за унищожаване на прокуратурата чрез изваж­дането ѝ от съдеб­ната власт или децен­т­рализиране на дър­жав­ното обвинение.

На въп­рос как ще работи с пред­седателя на Вър­хов­ния касационен съд Лозан Панов, Гешев отговори: “Сигурен съм, че съм раз­личен типаж. Не ме интересува дали съм харес­ван или не. Не се влияя от емоции и предубеж­дения. Мога да работя с всеки. Аз съм изб­ран на този пост да работя“.