Малина Крумова: Дните преди празниците крият повече рискове на пътя

Малина Крумова: Дните преди празниците крият повече рискове на пътя

Съз­дали сме необ­ходимата коор­динация и организация за да се гаран­тира, че в праз­нич­ните дни ще имаме въз­мож­ност да се веселим, а не да се занимаваме с негативни новини. Искам да обърна внимание на някои неща — чисто статис­тически дните преди праз­ниците обик­новено се харак­теризират със сериозни опас­ности и рис­кове на пътя, заяви пред­седателят на Дър­жавна аген­ция “Безопас­ност на движението“ Малина Крумова на прес­кон­ферен­ция по повод пред­п­риетите от дър­жав­ните инс­титуции мерки за гаран­тиране реда и нор­мал­ното прид­виж­ване, предаде репор­тер на Аген­ция “Фокус“. Нека да бъдем внимателни на пътя. По праз­ниците има и повишена кон­сумация на алкохол, не се кач­вайте в колата, ако сте пили, апелира Крумова. Тя допълни, че за след­ващата година мотото на безопас­ността на движение е “На пътя животът е с предим­с­тво“ и призова наис­тина да бъде така. Близо 3 600 полицейски служители ще бъдат на територията на цялата страната по време на колед­ните и новогодиш­ните праз­ници, съобщи Дамян Владинов от отдел “Пътна полиция“ при Главна дирек­ция “Национална полиция“. Кон­т­рол­ните органи ще следят за водачите с агресивно поведение на пътя, спаз­ването на скоростта, упот­ребата на алкохол и управ­ление на автомобил без книжка. Освен това налице ще бъдат 250 тех­нически сред­с­тва за кон­т­рол на пътя, от които 25 стационарни сис­теми, 32 преносими сис­теми и 148 мобилни стан­ции, вградени в автомобилите. От 20 декем­ври до 5 януари е раз­поредена специализирана полицейска операция на територията на СДВР и ОДМВР, където ще се включи и сек­тор “Жан­дар­мерия“. За безопас­ното движение по време на праз­ниците хората трябва да управ­ляват авт­мобилите си с необ­ходимото внимание, отговор­ност и да бъдат толеран­тни. Ще има и цивилни автомобили, които ще следят за трафика и нес­паз­ване правилата на движението по пътищата.