Жълт код за бурен вятър в 21 области в страната

Жълт код за бурен вятър в 21 области в страната

Опасно силни вет­рове в страната. Сиг­нали за пад­нали дър­вета, прекъс­нат кабел на енер­гий­ния сис­темен оператор, зах­ран­ващ част от столицата, и пренасочени самолети за кацане на летище София — това е рав­нос­мет­ката от изминалите часове от пос­лед­ните дни в столицата. Бурен вятър се раз­рази в събота през нощта. До 22 ч. са получени 14 сиг­нала за пад­нали дър­вета заради сил­ните пориви, предаде БНТ с позоваване на Столич­ната община.

В събота вечерта на Тер­минал 2 на Летище София три самолета от Фран­к­фурт, Мюн­хен и Виена не кац­наха и бяха пренасочени на съседни на Бъл­гария летища заради сил­ния вятър. Жълт код беше обявен в 21 области в страната заради южния вятър, който връх­летя страната със скорост 22 до 24 м/с. На телефон 112 в столицата бяха получени 120 сиг­нала за пад­нали дър­вета, вдиг­нати строителни огради, скъсени кабели. Йор­данка Фан­дъкова, кмет на София съобщи, че през цялата нощ срещу неделя екипи на Столич­ната община, на пожар­ната, на екс­п­лоатацион­ните дружес­тва работиха. В София вчера беше обявен жълт код за бурен вятър, така че тя се обърна към всички граж­дани, към соб­с­т­вениците на обекти сериозно да обезопасят строител­ните огради, рек­лам­ните елементи, защото бяха получени на телефон 112 над 120 сиг­нала. Скъсан беше 120-киловолтов кабел на енер­гий­ния сис­темен оператор, който зах­ранва част от столицата. Ангелин Цачев — изп. дирек­тор на ЕСО инфор­мира, че заради бур­ния вятър в събота около 12 часа част от пок­рива на склад за дър­вен материал е вдиг­нат от вятъра и попада върху провод­ниците на 2 елек­т­роп­ровода — “Тин­тява“ и “Асам­б­лея“, които са връзка от под­с­тан­ция “Казичене“ до под­с­тан­ция “София-юг“ и съот­ветно от ТЕЦ “София-Изток“ до под­с­тан­ция “София-юг“. Скорос­тно е било осигурено зах­ран­ване за лишените кон­суматори.