БСП е против вносни за политики за детето, превръщащи защитата му в бизнес

По повод отлагането на Закона за социал­ните услуги, който предиз­вика остра общес­т­вена реак­ция депутат­йът от БСП Крис­тиан Вигенин заяви: „Обвиняваме правител­с­т­вото и мнозин­с­т­вото в пълна липса на чуваемост за притес­ненията на немалка част от бъл­гар­с­кото общес­тво. Опитахте се да нег­лижирате надигащото се недовол­с­тво от политиката в сферата на социал­ното под­помагане, раз­читахте, че нап­режението ще се уталожи и тихо и кротко приетите промени ще влязат в сила. 

В същото време не можем да не отбележим, че протес­тите срещу Стратегията за детето – такава как­вато беше пуб­ликувана, а после оттег­лена – и срещу законодател­с­т­вото, което стъпка по стъпка от години ни води именно към модела, дораз­виван в оттег­лената стратегия, беше най-мащабното за тази година – и като масовост, и като продъл­жител­ност, и като териториален обх­ват. Вярно е, че БСП под­к­репи промените в закона на първо четене – под­чер­тавам на първо четене – защото в него има много елементи, свър­зани с хората с увреж­дания, които са без­с­порни. Но пок­рай без­с­пор­ните неща, в него влязоха и спорни тези, които засег­наха един вече оголен нерв – привър­заността на бъл­гарина към семейс­т­вото и към детето като вър­ховна цен­ност. 

По този повод Вигенин сподели това, с което левицата не е съг­ласна в Закона:

-           Против сме въз­п­риемането на вносни модели –в самите тек­с­тове на някои места личи нес­копосан превод от анг­лийски език – които прев­ръщат грижата за децата в доходен биз­нес за час­тни национални и чуж­дес­т­ранни дос­тав­чици на услуги и трасират поредно оттег­ляне на дър­жавата от присъщи само и един­с­т­вено на нея фун­к­ции;

-           Нас­тояваме за стрик­тни правила и кон­т­рол над тези дос­тав­чици на услуги, ясни дефиниции и категорично раз­деляне на фун­к­циите и правата на дос­тав­чика от тези на въз­ложителя на услугата; сис­тема, която съдържа в себе си риск от ненужно спираловидно раз­рас­т­ване, е неп­рием­лива;

-           Искаме ясно дефиниране на специфич­ния национален модел на защита на децата – от години се налага чужд на бъл­гар­с­кото общес­тво модел, който раз­г­лежда детето просто като индивид, а не като нераз­делна част от семейс­т­вото; най-добрата и първа грижа за детето в риск е не то да бъде иззето или изолирано от семейс­т­вото, което често го трав­мира тежко, а основ­ните усилия да бъдат насочени към под­к­репа на семейс­т­вото, за да се справи с труд­нос­тите. Народоп­сихологията у нас е раз­лична от тази на запад­ните ни пар­т­ньори — връз­ката между поколенията и вътре в едно семейс­тво е много силна, това ни е спасявало в най-трудните времена, не я раз­къс­вате.

-           Ще сезираме Кон­с­титуцион­ния съд за някои от тек­с­товете, тъй като имаме извес­тни съм­нения за тях­ното съот­вет­с­т­вие с Кон­с­титуцията; така ще помог­нем за още по-ясен и категоричен изход на пред­с­тоящите кон­сул­тации и дис­кусии