Почина Силва Зурлева

Почина Силва Зурлева

Жур­налис­т­ката и биз­нес дама Сил­вия Зур­лева почина в пър­вия дена на Новата година при нелеп инцидент къщата си в село Ковачевица. Няма никакви сиг­нали за насилие, категорични са от полицията. Професионал­ната биог­рафия на Зур­лева е свър­зана предимно с „Нова телевизия”, на чието управ­ление пос­вещава близо 20 години. Родена е на 26 фев­руари 1958 г. в Кюс­тен­дил. Завър­шила е СУ “Св. Климент Охрид­ски” със специал­ност бъл­гар­ска филология и новог­ръцки език и литература. Дип­ломира се със златен медал и започва кан­дидат­ска дисер­тация на тема “Морето в съв­ремен­ната гръцка поезия”. Преводач е на художес­т­вена литература, пише рецен­зии за книги от бал­кан­ски автори. Работи като редак­тор пос­ледователно в БНТ и София прес, става корес­пон­дент на гръцки вес­т­ници и списания.

От 10 май 1999 г. е управител на медий­ната групировка “Антена Бъл­гария”, а от март 2001 г. – пред­седател на Съвета на дирек­торите на Нова телевизия. От 2009 е член на Управител­ния съвет до 8 май 2019 г. Президен­тът Румен Радев изрази съболез­нования на семейс­т­вото и близ­ките на Силва Зур­лева, жур­налист, преводач, дъл­гогодишен ръководител на Нова телевизия, съоб­щиха от прес­сек­ретариата на дър­жав­ния глава. Светла следа оставя и ангажираността на Силва Зур­лева с общес­т­вено значими каузи като „Бъл­гар­с­ката Коледа“, която всяка година дава своя принос за здравето и лечението на хиляди бъл­гар­ски деца“ отбеляза още президен­тът. Министър-председателят Бойко Борисов изпол­зва профила си в социал­ната мрежа “Фейс­бук, за да изкаже съболез­нованията си по повод смъртта на Силва Зур­лева.

Бог да прости Силва Зур­лева! Съболез­нования на семейс­т­вото и на близ­ките ѝ“, написа премиерът. Без­с­порен професионалист, талан­т­лив, умен и поч­тен човек, Силва Зур­лева отдаваше сили да се налагат прин­ципите на жур­налис­тичес­ката етика и морал в най-трудните години, когато тези прин­ципи бяха под­меняни от слугин­ска и поръч­кова жур­налис­тика. Нес­лучайно тя беше отс­т­ранена от телевизията, на която отдаде професионал­ния си живот, заявиха в съболез­нователен адрес от Съюза на издателите в Бъл­гария. Редак­цията на „Земя” се присъединява към скръбта на близ­ките, колегите и приятелите й. Ще запом­ним Силва Зур­лева като интелиген­тен, кул­турен, мил и внимателен човек.