Ахмед Доган поздрави ДПС по повод 30-тата годишнина на партията

Ахмед Доган поздрави ДПС по повод 30-тата годишнина на партията

Със специално привет­с­т­вие се обърна почет­ният пред­седател на ДПС д-р Ахмед Доган към съпар­тий­ците си по повод 30-ата годиш­нина от учредяването на ДПС:

“Здравейте, приятели и съмиш­леници. Здравейте, депесари!

Когато говорим, че ДПС стана на 30 години, неволно си спом­ням, че бях на 30 години, когато започ­нах изг­раж­дането на „Съп­ротивител­ното движение“ срещу „въз­родител­ния процес“ и на 35, когато на бял свят се появи политическа пар­тия „Движение за права и свободи“.

За 30 години ДПС израсна и се превърна в зрял политически субект със завид­ното присъс­т­вие в общес­т­вения живот на страната ни.

В тази връзка две исторически зас­луги не могат да ни се отрекат:

- пър­вата е организирането на „майс­ките събития“ през 1989 година, които ускориха падането на режима; 

- втората зас­луга е прев­ръщането на ДПС в балан­сьор на политичес­кия живот и в един от гаран­тите на мир­ния преход в Бъл­гария.

ДПС е избор на съдба! Не съжалявам, че изб­рах съд­бата!

Рядък шанс за живота на човек е да живее в едно наис­тина преходно време. Но ако си имал въз­мож­ността да бъдеш и част от колек­тив­ната субек­т­ност на тези промени, е привилегия на съд­бата, която трябва да приемеш не като нещо, което е дадено даром, а като отговор­ност.

Пожелавам на всички Ви да бъдете на рав­нището на тази осъз­ната политическа и историческа отговор­ност в утвър­ж­даването на либерал­ната демок­рация в Бъл­гария и в Европейс­кия съюз.

Обичам Ви!

Винаги Ваш! Ахмед Доган“.