Социалист: Трябва да бъде сложен край на безобразията на тази власт

Социалист: Трябва да бъде сложен край на безобразията на тази власт

В 21 век, стохиляден град като Пер­ник да е режим на вода е недопус­тимо. Със­тоянието на  ВИК сек­тора в Бъл­гария е плачевно.10 години има само обещания, но реални дейс­т­вия лип­с­ват. Политиката в този сек­тор е тотално сгрешена”. Това заяви  народ­ният пред­с­тавител от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ и член на ИБ на БСП Манол Генов пред БСТВ.

Той комен­тира, че идеята на премиера Борисов да се  съз­даде общо ВИК пред­п­риятие влиза в огромно противоречие с всички споразумения, които страната е сключила с Европейс­ката комисия. Като допъл­нителна пречка Генов изтъкна, че много от тези пред­п­риятие са  публично-общинска соб­с­т­веност и е невъз­можно дър­жавата да ги управ­лява.

От БСП предиз­викахме пар­ламен­тарен дебат по отношение на отпадъците, които се внасят в Бъл­гария. Това е черна дупка в  политиката за окол­ната среда. Всички се прес­т­руват на изненадани, а тези отпадъци се внасят в Бъл­гария от години. За 5 години 736 хиляди тона бок­луци от трети страни са влезли в Бъл­гария, сред които има и медицин­ски отпадъци”, каза Манол Генов. Социалис­тът обясни, че БСП ще внесе пред­ложение да  се заб­рани вносът на бок­луци от трети страни в Бъл­гария.

Генов припомни, че Бъл­гария е на едно от чел­ните места по замър­сяване на въз­духа. „Много често сме в Топ 10 на тази класация.  Светов­ната здравна организация кон­с­татира, че в Бъл­гария всяка година умират 15 хиляди души вслед­с­т­вие на замър­сения въз­дух в страната.Тези резул­тати са плод на неком­петeн­тостта и без­дейс­т­вието на управ­ляващите. С искането на вот на недоверие на правител­с­т­вото на Борисов искаме да се сложи край на безоб­разията на това управ­ление”, завърши Манол Генов.