БСП: Властта опорочава обществения дебат за екологичната криза

БСП: Властта опорочава обществения дебат за екологичната криза

Институциите се задействаха едва когато опозицията обяви намерение да внесе вот на недоверие, припомниха от левицата

Правят се опити дебатът за жиз­неноваж­ния въп­рос за водата и въз­духа да бъде опорочен. Това каза зам.-председателят на ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Крум Зар­ков по време на прес­кон­ферен­ция, предаде Аген­ция “Фокус“. Той обърна внимание, че днес е имало заседание на Изпъл­нител­ното бюро на пар­тията. “Обсъдихме и мотивите за пред­с­тоящия вот на недоверие срещу правител­с­т­вото заради очевид­ния му провал в областта на окол­ната среда и водите. С тревога кон­с­татирахме, че се правят всевъз­можни опити дебатът за този жиз­неноважен въп­рос да бъде опорочен. Говори се за заговори, тър­сят се причини в кой ли не, само и само да се прик­рие очевид­ният факт, че пер­ничани останаха без вода и че жителите на големите градове дишат замър­сен въз­дух“, заяви още Зар­ков.

По думите му всичко това е поради без­хаберие. “С този вот на недоверие ние ще пос­тавим въп­росите там, където им е мяс­тото. Пред третото правител­с­тво на ГЕРБ“, допълни още Зар­ков.

“Политическа и екс­пер­тна група работи по мотивите на вота. И другата сед­мица ще поканим другите пар­тии, за да им пред­с­тавим нашите мотиви. Тук с мен са депутатите Явор Божан­ков и Атанас Кос­тадинов, членове на Комисията по окол­ната среда и водите“, допълни още Зар­ков. След внасянето на вота ни на недоверие инс­титуциите се активизираха – за жалост след дъжд качулка. Това каза народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Явор Божан­ков по време на прес­кон­ферен­цията. По думите му целта на този вот на недоверие е всеки бъл­гар­ски граж­данин да живее в по-здравословна и по-безопасна околна среда.

По думите му в Бъл­гария се рецик­лира само на хар­тия, защото е очевиден факт, че масово се горят гуми, масла и кабел. „При нас фун­к­ционират една огромна мрежа от кухи фирми, които перат произ­ход на отпадъци. Това е благоп­риятна среда за криминал­ния внос на бок­лук от трети страни. Вече е пуб­лично извес­тно, че отпадъци с един код, тръг­ват от една дър­жава и влизат в Бъл­гария с друг код, смесени битови, бол­нични, тонер касети и други опасни отпадъци се горят и се третират по нез­наен начин. В тях се съдържа цялата Мен­делеева таб­лица. Властта отказва инфор­мация на жур­налисти кой, колко и къде внася бок­лук. В същото време поз­волява екс­перимен­тал­ното му изгаряне. Инс­титуциите реагират панически, но не и преван­тивно. За проб­лемите с въз­духа ни осъди Европа, за вноса за бок­лук с неясен произ­ход ни инфор­мираха медиите. Преди изборите не чухме нищо за без­водие. Хората го раз­б­раха по чеш­мите“, заяви още Божан­ков

По думите му благодарение на внесения вот на недоверие инс­титуциите са се активизирали. „За жалост след дъжд качулка“, каза още Божан­ков.

От замър­сяването на въз­духа в Бъл­гария преж­дев­ременно умират 15 хиляди души

“Фитилът вече е запален, очак­ваме кога ще гръмне бом­бата в целия воден сек­тор. Не искаме да всяваме страх у хората, но този сек­тор е изос­тавен като политики от много време и се нуж­дае от сериозни реформи. Управ­ляващите сами си предиз­викаха и изб­раха темата за вота на недоверие с без­дейс­т­вието си. Извън всякаква логика е това, което се случва в 21 век  в град Пер­ник — да бъде под­ложен на подобен геноцид.“ Това комен­тира народ­ният пред­с­тавител от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ и член на ИБ Манол Генов пред радио Фокус. Той припомни, че през декем­ври БСП са предиз­викали пар­ламен­тарен дебат по въп­роса за вноса на опасен отпадък от чуж­бина и неговото изгаряне. По думите му в Бъл­гария без­кон­т­ролно се внасят отпадъци, регионал­ните инс­пек­ции по страната не изпъл­няват фун­к­циите си да кон­т­ролират тези процеси. Генов под­черта още, че бъл­гар­с­ките граж­даните дър­жат челни позиции в някои градове по повишена кон­цен­т­рация на фини прахови час­тици в атмос­фер­ния въз­дух. “По данни на Меж­дународ­ната здравна организация от замър­сяването на въз­духа в Бъл­гария преж­дев­ременно умират 15 хиляди души“, заяви още депутатът от левицата. “Политиката, която правител­с­т­вото провежда, е сгрешена. Отговор­ност носи министър-председателят Борисов. Ние искаме бъл­гарите да знаят какво е със­тоянието на сек­тора и защо се е стиг­нало дотам, както и управ­ляващите да вземат мерки за справянето с проб­лемите“, зак­лючи Манол Генов и обясни, че левицата ще изложи останалите аргументи за вота на недоверие по време на неговото обсъж­дане.