След посещение на Кирил Ананиев в Перник отменят „Сурва“

След посещение на Кирил Ананиев в Перник отменят „Сурва“

Фес­тивалът „Сурва“, който традиционно се провежда в Пер­ник, тази година няма да се със­тои. Причината – кризата с водата в общината и въведения режим, съобщи „Нова телевизия”. Минис­търът на здравеопаз­ването Кирил Ананиев и глав­ният дър­жавен здравен инс­пек­тор доц. Ангел Кун­чев са посетили града и са раз­говаряли с кмета. Категорич­ното мнение на здрав­ното ведом­с­тво е, че заради опас­ност от зарази е по-добре фес­тивалът да бъде отменен. От Район­ната здравна инс­пек­ция също са крайно против провеж­дането на „Сурва“ 2020. В период на бед­с­т­вено положение е изк­лючително рис­ково за здравето на хората. Ето защо се наложи да вземем това тежко решение, комен­тира Станис­лав Владимиров. Групите от чуж­бина, които тряб­ваше да учас­т­ват в пищ­ното събитие, вече са уведомени. „Сурва“ тряб­ваше да се проведе от 24 до 26 януари. Само в селата около Пер­ник ще се проведе автен­тич­ният ритуал, който съпът­с­тва „Сурва“.