Съдът отложи делото за касиране на изборите в София

Съдът отложи делото за касиране на изборите в София

Следващото заседание ще е на 15 януари

Админис­т­ратив­ният съд отложи делото на Мая Манолова за евен­туални фал­шификации за кмет­с­ките избори в София. Съдът ще заседава отново на 15 януари. Манолова внася 14 тома доказател­с­тва за нарушения и нас­тоява за пов­торно броене на бюлетините в столицата, съобщи „Дарик радио”.

“Инфор­мационно обс­луж­ване” пот­върди, че 408 протокола на мес­т­ните избори в София са коригирани повече от вед­нъж, стана ясно по време на третото заседание по делото за касиране на изборите в столицата. Вещото лице също пот­върди, че са дописани неп­равомерно над 3000 души, които са гласували, написа Манолова във Фейс­бук профила си. ОИК не се беше запоз­нала със становището на вещите лица. Бяха поис­кани и още доказател­с­тва, което наложи отлагане на делото. Съдът отново отложи произ­насянето си за това дали следва да бъдат отворени чувалите с бюлетини. Ще бъде нап­равено пов­торно броене поне в част от избор­ните сек­ции. Обос­новахме това наше искане с новите доказател­с­тва, които са пред­с­тавени, и със зак­лючението на вещите лица. Пот­върди се нашето твър­дение, от зак­лючението на вещите лица, че неп­равомерно в избирател­ните списъци са вписани в част втора над 3 000 избиратели, които са гласували на тези избори. Истин­с­кият резул­тат може да бъде установен, само и един­с­т­вено ако има пов­торно броене и отваряне на чувалите, комен­тира Манолова пред БНР. В 14-те тома с доказател­с­тва за нарушения се твърди за поне 7000 недейс­т­вителни бюлетини, 7000 дописани граж­дани в списъците и 7000 души купен ром­ски вот, сборът от които е повече от раз­ликата между двамата кан­дидати за кмет на София.