БСП уличи ГЕРБ в лъжа за медицинските отпадъци

По повод инфор­мацията, раз­п­рос­т­ранена от медиите във връзка с твър­денията на Минис­тер­с­т­вото на окол­ната среда и водите, че Бъл­гария не е раз­решавала внос на бол­нични отпадъци от трети страни и ЕС, БСП отново приложи на сайта си пис­мен отговор от минис­тър Владис­лав Горанов, който опровер­гава твър­денията на Минис­тер­с­т­вото на окол­ната среда и водите. В отговора на минис­търа на финан­сите се казва, че за периода 20142019 г. от трети страни в Бъл­гария са внесени бол­нични отпадъци в раз­мер на 2,9 тона.