За мирен път и дипломация спрямо Близкия изток настоя Румен Радев

Служ­бите ни за сигур­ност трябва да осъщес­т­вяват пос­тоянен мониторинг и да анализират процесите, които пред­с­тав­ляват потен­циален риск за страната ни, посъвет­ваха политици и дър­жав­ници

Кон­сул­татив­ния съвет по национална сигур­ност (КСНС) при президента е заг­рижен във връзка със ситуацията в Ирак и региона, стана ясно от изяв­лението на дър­жав­ния глава Румен Радев след заседанието. Страните трябва да избяг­ват всякакви дейс­т­вия, водещи към ескалация, под­черта президента. Според род­ните политици изходът от ситуацията може да се търси по мирен път и чрез дип­ломатически сред­с­тва, комен­тира Нюз.бг. В съв­ремен­ния глобализиран и взаимос­вър­зани свят всеки акт на насилие и агресия има потен­циал да предиз­вика пос­лед­с­т­вия с неп­ред­видим харак­тер, отчете президен­тът. Според дър­жав­ният глава САЩ и Иран трябва да запазят и договоренос­тите си по Иран­с­кото ядрено споразумение. КСНС е обсъдил обс­танов­ката в Близ­кия Изток и потен­циал­ните рис­кове за страната ни. Според президента нужна е спешна деес­калация на нап­режението. Учас­т­ниците в заседанието на КСНС излизат с четири препоръки. Трябва да се под­държа национална позиция с акцент за нуж­дата от намаляване на нап­режението. Също така служ­бите за сигур­ност трябва да осъщес­т­вяват пос­тоянен мониторинг и да анализират процесите, които пред­с­тав­ляват потен­циален риск за страната ни. Вън­шно минис­тер­с­тво трябва да под­държа пос­тоянен кон­такт с бъл­гар­с­ките граж­дани и да гаран­тира тях­ната сигур­ност.

Минис­тер­с­тво на отб­раната да пред­п­риеме мерки за осигуряване на безопас­ността на бъл­гар­ски воен­нос­лужещи, учас­т­ващи в мисии и операции зад граница, препоръчва още КСНС. При промяна на обс­танов­ката ще бъдат взети допъл­нителни мерки за защита на населението и обек­тите от критич­ната инф­рас­т­рук­тура на страната, искат още учас­т­ниците в заседанието.