Иван Гешев за кризата в Перник и проверките във ВиК: Има престъпление

Иван Гешев за кризата в Перник и проверките във ВиК: Има престъпление

Топ арести в Перник заради водната криза, Спецпрокуратурата влезе в областната управа и в екоминистерството, извършват се претърсвания и разпити

До края на деня ще стане ясно дали ще има задър­жани заради вод­ната криза в Пер­ник. Под­робна инфор­мация трябва да даде спец­п­рокуратурата. До утре ще бъдат раз­питани над 30 лица. Глав­ния прокурор Иван Гешев, който дойде в града, е провел среща с кмета Станис­лав Владимиров, не е имал среща с облас­т­ния управител.

Той обясни, че на територията и на Пер­ник, и на София се водят досъдебни произ­вод­с­тва за вод­ната в Пер­ник.

Спец­с­луж­бите проверяват какви са причините за вод­ната криза и за неп­ред­п­риетите дейс­т­вия за сухия режим. Нещата са трагични, комен­тира още Гешев, цитиран от Епицентър.бг.

Занимаваме се с вероят­ната наказателна отговор­ност за това, което се е случило. Този проб­лем не е резул­тат само от прес­тъп­ления, а е ком­п­лек­сен, отбеляза още Гешев. Проверява се още дали има източ­ване на язовира в Пер­ник, поясни още Обвинител номер едно. Дър­жав­ното обвинение наб­людава и ремонта на язовир­ната стена, като към момента няма данни за прес­тъп­ление. За акцията в МОСВ, Гешев заяви, че е раз­поредена от него и е за проверка за раз­решителни режими за внос на отпадък от Италия.

По инфор­мация на „Нова телевизия” арес­тувана е и бив­шият облас­тен управител на Пер­ник Ирена Соколова, която подаде оставка в началото на вод­ната криза в Пер­ник. Също така “Фрог­нюз“ съобщи, че е задър­жан Иван Витанов, управител на ВиК Пер­ник, който тряб­ваше да бъде освободен от поста утре, 10 януари. Според Витанов вод­ният цикъл на Пер­ник не се е със­тоял заради взет кредит от предиш­ния управител на дружес­т­вото в раз­мер на 3 млн. лева. Интерес­ното в случая е, че този бивш управител бил инж. Камен Каменов, който бе наз­начен във вихъра на кризата именно за прокурист на ВиК — Пер­ник. Факти.бг. припомня, че бед­с­т­вено положение на територията на Пер­ник бе обявено на 21 декем­ври, след като воден режим бе обявен в цяла Пер­нишка област на 18 ноем­ври 2019 г. Кризата струва пос­товете както на облас­т­ния управител Ирена Соколова, така и на управителя на ВиК Пер­ник. Според зак­лючението от провер­ката на Район­ната прокуратура има данни за без­с­топан­с­т­веност, затова и произ­вод­с­т­вото бе прех­вър­лено към Специализираната прокуратура, тъй като става дума за прес­тъп­ления по служба и без­с­топан­с­т­веност спрямо длъж­нос­тни лица от висок ранг — тогава се визираха минис­т­рите на МОСВ и МРРБ. Миналата сед­мица новият главен прокурор взе под специален над­зор раз­с­лед­ването на вод­ната криза в Пер­ник.

Oтвeдoхa Нeнo Димoв зa рaз­пит в Cпeц­п­рoкурaтурaтa

В 13.30 чaca вчера миниcтърът нa oкoл­нaтa cрeдa и вoдитe Нeнo Димoв бeшe извeдeн oт миниcтeрcт­вoтo oт прeдcтaвитeли нa cпeц­п­рoкурaтурaтa в чeрeн буc нa дър­жaв­нoтo oбвинeниe и oткaрaн зa рaз­пит. Нa тoзи eтaп тoй нe e зaдър­жaн и нe ca му пoв­диг­нaти oбвинeния, прeдaдe БНТ.

Aрecтувaхa Ирeнa Coкoлoвa — прeдceдaтeл нa Жeни ГEРБ

Прeдceдaтeлят нa Жeни ГEРБ и бивш oблacтeн упрaвитeл нa Пeр­ник Ирeнa Coкoлoвa e билa aрecтувaнa пo врeмe нa aкциятa нa прoкурaтурaтa зaрaди вoд­нaтa кризa в грaдa, cъoбщи „Нова телевизия”. Кaктo вeчe cтaнa яcнo, зaдър­жaн e и шeфът нa пeр­ниш­кoтo ВиК — Ивaн Витaнoв. Cпoрeд някoи мeдии в мoмeнтa тeкaт прeтърcвaния нa дoмa нa Coкoлoвa в лукcoз­ния кoм­п­лeкc „Aнacтacия“. Прeд cгрaдaтa имa мнoгo пoлицeйcки aвтoмoбили.