След 16 години съдът ще разглежда трагедията с кораба „Хера”, довела до 19 жертви

След 16 години съдът ще разглежда трагедията с кораба „Хера”, довела до 19 жертви

Вар­нен­с­кият окръжен съд ще заседава по делото за потъналия преди 16 години край Бос­фора кораб „Хера“, съобщи БНТ.

Корабът “Хера“, плаващ под кам­бо­джан­ски флаг, потъна на 13 фев­руари 2004 г. на около 14 км от север­ния вход на “Бос­фора“ при изк­лючително лошо метереологично време. Тогава загинаха 19 моряци — 17 бъл­гари и двама украинци.

Раз­с­лед­ването прик­лючи близо 16 години след инцидента. През ноем­ври 2019 г. обвинител­ният акт бе внесен в Софийски град­ски съд (СГС).

В края на миналата година СГС прек­рати произ­вод­с­т­вото и го изп­рати по ком­петен­т­ност на Окръж­ния съд във Варна. Мотивите са, че пос­тоян­ният адрес на двамата под­съдими е в мор­с­кия град, освен това 103-ма от свидетелите са с мес­тожител­с­тво във Варна. Раз­с­лед­ването на инцидента започна през фев­руари 2004 година под ръковод­с­т­вото на Софийска град­ска прокуратура.

През 2017 година прокуратурата пов­дига обвинения на двама души за потъването на кораба. Това са Милен Б., генерален дирек­тор и ръководител „Екс­п­лоатация“ на фир­мата „Провидънс шипинг енд трей­динг“ ООД, менажирала „Хера“, и тех­ничес­кият дирек­тор и ръководител „Мор­ски операции“ във фир­мата Стефчо М.

Според дър­жав­ното обвинение, двамата са отговорни за некачес­т­вено извър­шени планирани ремонти на кораба. Те са обвинени и за лип­сата на актуална инфор­мация за устой­чивостта на плавател­ния съд. Това са причините за дефор­мация на кор­пуса и нав­лизането на мор­ска вода в хам­бара.

За прес­тъп­лението, в което са обвинени двамата под­съдими, е пред­видено наказание „лишаване от свобода“ от 10 до 20 години, доживотен зат­вор или доживотен зат­вор без право на замяна. 

Прив­лечени като свидетели по делото са 129 души, като 21 са чужди граж­дани (от Украйна, Тур­ция, Гър­ция и Италия). Вещите лица са 17.

Делото ще бъде раз­г­леж­дано от пет­ч­ленен съдебен със­тав, като раз­поредител­ното заседание във Вар­нен­с­кия окръжен съд е нас­рочено за 10 март 2020 г.