Корнелия Нинова:  Оставките на министрите отдавна трябваше да са факт, но нашият вот на недоверие е към цялото правителство

Корнелия Нинова:  Оставките на министрите отдавна трябваше да са факт, но нашият вот на недоверие е към цялото правителство

Проб­лемът в Пер­ник е само един от случаите, в които има без­с­топан­с­т­веност, безот­говор­ност по отношение на управ­лението на вод­ните ресурси. Знаете, че кризата е в цялата страна, заяви лидер­ката на БСП след заседанието на КСНС

Изс­лушахме инфор­мацията на служ­бите, на минис­т­рите на вът­решни работи и на отб­рана. За мен най-важният извод е, че в момента няма пряка зап­лаха за Бъл­гария и за бъл­гар­с­ките граж­дани от кон­ф­ликта в Близ­кия Изток. Приехме дек­ларация, че кон­ф­лик­тът трябва да се реши по дип­ломатически път и с деес­калация на нап­режението. На първо четене, акцията на спец­п­рокуратурата в Пер­ник и в Минис­тер­с­т­вото на окол­ната среда и водите ми изг­лежда като опит с локални мерки да се потуши една национална криза. Защото проб­лемът в Пер­ник е само един от случаите, в които има без­с­топан­с­т­веност, безот­говор­ност по отношение на управ­лението на вод­ните ресурси. Знаете, че кризата е в цялата страна. Не чувам нищо да е нап­равено по отношение на бок­лука, която е втората много важна тема, както и за чис­тотата на въз­духа. Така че ще изчакаме, но проб­лемът е национален и политически — отговор­ността трябва да се носи на цен­т­рално рав­нище. Остав­ките на ресор­ните минис­три отдавна тряб­ваше да са факт, но нашият вот на недоверие е към правител­с­т­вото. Защото минис­т­рите са просто изпъл­нители на политичес­ката воля на един модел на управ­ление, който доведе до този резул­тат след 10 години управ­ление на ГЕРБ. Ще под­гот­вим много сериозно мотивите за вота и ще ги пред­с­тавим на колегите от другите пар­ламен­тарни групи. Това ще стане другата сед­мица — чет­вър­тък и петък.