БСП: След 10 години управление на ГЕРБ сме на опашката на всички негативни класации

БСП: След 10 години управление на ГЕРБ сме на опашката на всички негативни класации

На опашката на ЕС сме по бедност и социално разслоение, за екологични стандарти, качество на водата, храната и въздуха, подчерта Весела Лечева

“След 10 години управ­ление на ГЕРБ дър­жавата ни е на опаш­ката на всички негативни класации — за бед­ност, за социално раз­с­лоение, за екологични стан­дарти, качес­тво на водата, храната и въз­духа и т.н. Само с оставки не се решават тези проб­леми, трябва да бъде по тър­сена отговор­ност на лидера на това правител­с­тво Бойко Борисов. Един­с­т­вената цел на управ­ляващите днес е как да се задър­жат на власт.“ Това заяви заместник-председателят на ПГБСП за Бъл­гария“ Весела Лечева пред Канал 3.

“Налице е едно самодоволно в себе си управ­ление, самоуверено, самодос­татъчно, обвиняващо опозицията за проб­лемите и причините при всяка една въз­ник­ваща криза. Дър­жавата се управ­лява от кризисен ПР, който се изпол­зва да се прик­рият всички онези тежки проб­леми в страната, но това не води до нищо устой­чиво, кон­с­т­рук­тивно и градивно. Всички кон­т­ролни фун­к­ции на дър­жавата в момента са блокирани и не фун­к­ционират“, допълни още тя.

На въп­рос какво прави опозицията и какви са ней­ните дейс­т­вия към момента, тя увери, че БСП не е прекъс­вала да бъде пос­ледователна в своите намерения и че работата на опозицията е да бъде там, където правител­с­т­вото отсъс­тва. Там, където не се изпъл­няват правител­с­т­вените ангажименти, залег­нали в прог­рамата им за управ­ление. Там, където хората бед­с­т­ват, страдат. Там, където хората се чув­с­т­ват непод­к­репени и неп­ред­с­тавени от политиците, като Лечева допълни, че всички политически сили, организации и граж­дан­ски сдружения, които под­к­репят приоритети на “БСП за Бъл­гария“ и които не са доволни от модела на управ­ление, са добре дошли да сед­нат на масата за преговори и да под­к­репят БСП на пред­с­тоящия вот на недоверие.

“Кризата в Пер­ник не е локална, тя е национална. Иден­тична е ситуацията и с язовирите в Ботев­г­рад, Шумен, Ловеч, Сливен. 10 години без­хаберие доведоха до това. Бъл­гария е дър­жавата, която е богата на водни ресурси, но ето че граж­даните днес страдат от ней­ната липса“, допълни народ­ният пред­с­тавител. “Под­к­репяме граж­даните на Пер­ник в тех­ните протести във всяко едно отношение.“ — отвърна на запит­ване дали левицата дейс­т­вително под­к­репя пер­ничани.