Държавата е в полиорганна недостатъчност

Държавата е в полиорганна недостатъчност

Не знам дали раз­бирате, но 2020 година ще бъде годината на сгромоляс­ването на това правител­с­тво и на Борисов лично. Диаг­нозата е медицин­ска — шок на огранизма и пос­тепенно отказ­ване на всички органи, т.нар. полиор­ганна недос­татъч­ност. Всяка сис­тема или организъм има нужда от това основ­ните органи да работят. А при това управ­ление те отказ­ват, един след друг”.

Илиан Василев от Фейс­бук