Социолог: Ако партиите, определящи се като опозиционни, се обединят, вотът ще успее

Социолог: Ако партиите, определящи се като опозиционни, се обединят, вотът ще успее

Вотът на недоверие засили политичес­ката криза, в която правител­с­т­вото изпадна заради вод­ната криза и екологич­ните проб­леми. Това каза в сут­реш­ния блок „Добро утро, Бъл­гария“ на Радио „Фокус“ социологът Юрий Асланов за пред­с­тоящите кон­сул­тации на БСП с пар­ламен­тар­ните групи.

Вотът на недоверие е важен инс­т­румент в пар­ламен­таризма, който намира широк отк­лик, въп­реки че досега никога не се е увен­чавал с успех, обясни той. Ако опозицион­ните пар­тии се обединят, правител­с­т­вото ще падне, каза още той.

Арит­метиката показва, че ако тези политически сили, които се самооп­ределят като опозиционни, се обединят, правител­с­т­вото трябва да падне, но аз съм скеп­тичен за това. По-скоро тези кон­сул­тации няма да се увен­чаят с успех. На думи може да се говори за под­к­репа на вота на недоверие, но в пленар­ната зала това няма да се случи. Не е чак тол­кова важно дали вотът ще успее или не, важно е, че темата събуди много масови нас­т­роения и очевидно засили политичес­ката криза, в която правител­с­т­вото изпадна заради вод­ната криза и екологич­ните проб­леми“, каза той.

Юрий Асланов пред­положи, че лидерът на БСП Кор­нелия Нинова ще бъде преиз­б­рана като пред­седател на левицата.