БСП: Кризата в управлението е очевидна, резултатите са катастрофални

БСП: Кризата в управлението е очевидна, резултатите са катастрофални

Много ясно са разписани алтернативите ни в трите сектора – вода, въздух, управление и внос на отпадъци, категорична е Весела Лечева

В понедел­ник БСП ще внесе вота на недоверие срещу правител­с­т­вото. Имаме повече от 30 страници аргументи за кризата, причинена от управ­ляващите, а пред­лагаме и решения на тези кризи. Много ясно са раз­писани алтер­нативите в трите сек­тора – вода, въз­дух, управ­ление и внос на отпадъци.” Това заяви заместник-председателят на ПГБСП за Бъл­гария“ и член на ИБ на БСП Весела Лечева пред БНР, съоб­щиха от прес­цен­търа на пар­тията.

Тя припомни, че през пос­лед­ните 3 години левицата многок­ратно е предиз­вик­вала дебат по отношение на тези жиз­неноважни сис­теми и начина, по който те се управ­ляват. За съжаление стиг­нахме дотук– облас­тен град, като Пер­ник, да бъде вър­нат в 18 век“, каза Лечева. Тя посочи, че Пер­ник е най-яркият, но не един­с­т­вен пример за лип­сата на управ­лен­ски капацитет на това правител­с­тво.

Лечева комен­тира, че не е нор­мално управ­ление, което парадира за стабил­ност, да доведе до това със­тояние граж­даните си – да се редят на опашки за вода, и то в дър­жава, която раз­полага с големи водни ресурси: „Кризата на управ­лението е очевидна. Не е нор­мално в 21-и век европейска дър­жава да се управ­лява по този без­хаберен начин. След милиарди инвес­тиции в този сек­тор– нищо същес­т­вено не е подоб­рено в пос­лед­ните 10 години, а е доведен до кризисна ситуация”. Весела Лечева под­черта, че всички лос­тове на управ­ление през пос­лед­ните 10 години са в ръцете на Борисов и ГЕРБ : „Те управ­ляват и европейс­ките сред­с­тва, и сред­с­т­вата на бъл­гар­с­ките данъкоп­латци. Въп­реки всичко виж­даме какви са резул­татите – катас­т­рофа. Пред криза са и други големи области като Шумен,Търговище, Ямбол Ловеч, Варна.“

БСП е опозиция и най-логичното дейс­т­вие на опозицията е да бъде там, където бъл­гар­с­ките граж­дани изпит­ват зат­руд­нения и където правител­с­т­вото отсъс­тва”, заяви Лечева.

Социалист: Вотът е тест кой е на власт, кой е в опозиция

“Вотът на недоверие е изк­лючителен тест, който ясно показва кои са опозиция, кои под­к­репят управ­ляващите и какви са дейс­т­вията или без­дейс­т­вията на всички политически сили“, заяви Атанас Кос­тадинов, депутат на ПГ на “БСП за Бъл­гария“ за Канал 3. Той допълни, че не смята за корек­тно и оправ­дано Нено Димов да е един­с­т­веният отговорен. Съг­ласи се, че той носи тежка и сериозна отговор­ност, но добави, че цели 7 минис­тер­с­тва имат връзка и отношение по темата с управ­лението на водите. Кос­тадинов смята, че трябва  да се обърне внимание на дейс­т­вията на изпъл­нител­ната власт и прокуратурата пок­рай внасянето на вода на недоверие. Според него чрез вота са принудени всички минис­тер­с­тва да започ­нат да пуб­ликуват нови наредби, наръч­ници, инфор­мация и рег­ламенти за справяне с вод­ната криза, така и с бок­луците. Самата смяна на Нено Димов е пак заради вота. “10 годишно управ­ление в сек­тори “води“, “отпадъци“, “въз­дух“, доведоха до тези трагични резул­тати, срам за Бъл­гария. В момента се взимат спешни и радикални мерки, без да се оцени внимателно пос­лед­ващият ефект от взиманите сега мерки. Така не се управ­лява — дър­жава, воден сек­тор, процеси“, изказа своите въз­мущения депутатът на левицата. “Не сме против  спеш­ните мерки, но прех­вър­лянето на едни води от един воден басейн към друг, според всички тъл­кувания по темата за водите, е ясен сиг­нал за сериозна криза. Това е крайно решение, което съз­дава дис­баланс и така ще се съз­даде поред­ната криза“, смята Костадинов“Не смятам за под­ходящо съз­даването на ВиК хол­динг. От 66 водно-стопански оператори в Бъл­гария, 36 нямат дър­жавно учас­тие. Изчис­ленията показ­ват, че близо 60% от тези пред­п­риятия остават извън обх­вата на този хол­динг, като едва 14% са изцяло дър­жавни“, каза депутатът на “БСП за Бъл­гария“. “Нашето пред­ложение е да се съз­даде единен орган за управ­лението на водите, но по смисъла на рам­ковата дирек­тива, което обаче не означава хол­динг. Във вод­ния сек­тор има четири водни отрасъла — “ВиК“, “хид­роенер­гетика“, “хид­ромелиорации“, “вредно въз­дейс­т­вие от водите“. Докато не се нап­равят стратегиите за всеки един отрасъл и съот­ветно им отрас­лово законодател­с­тво, е напълно без­с­мис­лено да се прави “шапка на шап­ката“ и към нея да се прешиват закони.

Новият ВиК хол­динг – прик­риване на отговор­ност, източ­ване на милиарди

“Съз­даването на общ ВиК хол­динг е въз­мож­ност за прик­риване на отговор­ности, опит за изхар­ч­ване и източ­ване на милиарди, защото освен този милиард и двеста милиона от ЕС, очевидно ще се изхарчи и още един милиард от бъл­гар­с­ката дър­жава. А така отговор­нос­тите тотално ще се раз­мият“, каза депутатът от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Иван Иванов пред Дарик радио.

Иванов допълни, че загубата на вода по трасетата е безумно много, че управ­лението на ВиК дружес­т­вата е изк­лючително лошо, както и че раз­п­ределение на вод­ните ресур­сите е крайно незадоволително. “Ако не нас­тъпи криза, необ­ходимите сред­с­тва не се дават. ВиК дружес­т­вата бяха превър­нати в пар­тийни клубове и все още работят като такива“, зак­лючи Иванов по темата.

“Трябва да внимаваме тази хуманитарна криза да не прерасне в икономическа. 1500 семейс­тва останаха без работа, на улицата. Проб­лемът е изк­лючително сериозен, но той си има своята предис­тория– нес­паз­ване на редица ангажименти и въобще липса на желание и приоритети за справяне с проб­лемите в този сек­тор. Сред­с­тва не лип­с­ват. Нап­ример, такива се осигуряват по оперативна прог­рама “Опаз­ване на окол­ната среда“ на ЕС още от 2014 година, по която са пред­видени милиард и двеста милиона лева за ВиК сек­тора, но за съжаление не се спазва основ­ното изис­к­ване, записано по тази прог­рама, а именно — пари срещу реформи.

Той напомни, че освен нес­паз­ването на споразуменията за реформи по оператив­ната прог­рама на ЕС, управ­ляващите нарушават множес­тво други договорености, като нап­ример изис­к­ването от ЕС Бъл­гария да намали загубите на вода до 20%, което дър­жавата по никакъв начин не спазва. Иванов посочи, че

в редица области вод­ните загуби дос­тигат до 80% от целия подаван обем вода

, като кон­к­ретно назова Шумен и Доб­рич като такива примери.

“Идеята за общ дър­жавен ВиК хол­динг няма да даде обек­тивна инфор­мация какво се случва с всички облас­тни и общин­ски водни пред­п­риятия, всичко ще бъде заметено под една обща отговор­ност, именно за да се прик­рие плачев­ното им със­тояние. Хол­дин­гът няма да оправи проб­лемите и няма да е способен да даде реален отговор на общес­т­вото какво е със­тоянието на ВиК сек­тора, какво се случва с ВиК дружес­т­вата и защо са докарани до фалит.