БСП, АБВ и „Д-21” се обединиха за вота: Отговорността на властта не трябва да се размива

БСП, АБВ и „Д-21” се обединиха за вота: Отговорността на властта не трябва да се размива

Проведохме много полезна среща с ПП АБВ. Намерихме под­к­репа за нашия вот и мотивите към него. Дадоха ни допъл­нителна инфор­мация, с която те раз­полагат по отношението на кризата в Пер­ник. Обединихме се около това, че отговор­ността не трябва да бъде раз­мивана“. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Крум Зар­ков след кон­сул­тации с АБВ в пар­ламента. Зар­ков бе категоричен, че отговор­ността се носи от правител­с­т­вото и че тя е в след­с­т­вие на неадек­ватна политика в продъл­жение на години от правител­с­т­вата на Борисов.

Не трябва да оставяме този раз­говор в пар­ламента, а да тър­сим граж­дан­ска под­к­репа и енер­гия, защото за съжаление кризите, свър­зани с водата, въз­духа и бок­луците най-вероятно тепърва пред­с­тоят“, комен­тира още народ­ният пред­с­тавител от левицата. Той добави, че кон­сул­тациите продъл­жават с други пар­тии и политически движения, както и с всеки, който иска да доп­ринесе за намиране на решения.

БСП получи под­к­репа и от “Движение 21“ за вота на недоверие към правител­с­т­вото в областта на окол­ната среда и водите. “Имаме под­к­репата и на тази политическа сила“, обяви пред жур­налисти заместник-председателят на ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Крум Зар­ков след кон­сул­тации с “Движение 21“ в пар­ламента. По думите му това е била поред­ната пол­зот­ворна среща. Той посочи, че от “Движение 21“ са под­к­репили инициативата на БСП и са оценили високо под­гот­вените мотиви. “С тях споделяме общо раз­биране, че не може да се очаква от това правител­с­тво, което докара чрез неком­петен­т­ността си тази криза, да я реши и да проведе необ­ходимите за страната ни реформи“, добави Крум Зар­ков. Заместник-председателят на “Движение 21“ Данаил Геор­гиев комен­тира, че са изразили още вед­нъж и пред БСП негатив­ната си оценка за управ­лението на ГЕРБ. По думите му, ГЕРБ управ­ляват неком­петен­тно и прокор­пуционно.