БСП-София: Искаме гаранции за водата на София, липсва достатъчно и убедителна информация

БСП за Бъл­гария“ в СОС  ще вземе своето окон­чателно решение за осигуряване на вода за Пер­ник през водоп­ровод­ната мрежа на София, когато получи дос­татъчно инфор­мация и отговори на кон­к­ретни въп­роси, от които да бъдем убедени, че решавайки един изк­лючително тежък проб­лем в Пер­ник, няма да стане причина за въз­ник­ването на друг, който да засегне интересите на столичани. В този смисъл, смятаме че зак­линанията и обещанията не са дос­татъчни, не вър­шат работа, затова искаме гаран­ции за водата на София, както и че от заседанията на пос­тоян­ната комисия по инженер­ната инф­рас­т­рук­тура, както и от тези на останалите комисии, ще получим дос­татъчно и убедителна инфор­мация по пос­тавените въп­роси, която към момента лип­сва“, каза Милка Хрис­това, зам.- пред­седател на СОС, замес­т­ник– пред­седател на БСП-София и член на ИБ на БСП пред БНР.  Тя допълни, че от левицата раз­бират нуж­дата от спешни мерки за решаване на въз­ник­налата хуманитарна криза, но допълни, че подобни отговорни решения не трябва да се взимат само с емпатия и емоции, а и с нуж­ните екс­пер­тни уверения и инфор­мация, че пред­ложените мерки са безопасни и ефек­тивни. “Трябва да бъдем изк­лючително внимателни– решавайки един проб­лем, да не съз­дадем друг. Важен е и финан­совият аспект тук. Става ясно, че основ­ната отговор­ност по провеж­дането на водата и осигуряването на нуж­ното водоподаване ще бъде реализирано от кон­цeсионера Софийска вода. До момента обаче нямаме надеж­дна инфор­мация относно механизма, по който ще се отчитат тези допъл­нителни раз­ходи и гаран­ции дали това няма да се отрази на и без друго високите сметки на столичани, за так­сите, които те плащат за водоподаването и изпол­з­ването към Софийска вода“, изказа своите притес­нения Хрис­това.