Корнелия Нинова: Заедно с експертите ще намерим решение на водната криза

Корнелия Нинова: Заедно с експертите ще намерим решение на водната криза

Безхаберието, некомпетентността и корупцията на управляващите доведоха до безводието, категорична бе лидерката на опозицията в навечерието на вота на недоверие

Опитахме и успяхме да съберем заедно над двадесет човека – хид­роин­женери, специалисти, проек­танти, строители на язовирите и кас­кадите в Бъл­гария, изк­лючителни професионалисти. Оказва се, че никой до този момент не ги е потър­сил за препоръки, за съвети, за професионално мнение по въп­роса как да се реагира в тази криза, в която изпадна Пер­ник, и не само той. Това е потен­циална национална криза, защото и други градове и общини са пред опас­ността да бъдат в режим; и други язовири имат проб­леми. Доста сериозно обсъж­дахме въп­росите”. Това обяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова по време на прес­кон­ферен­ция на „Позитано 20”.  

Нинова обясни, че това е била и целта на срещата: „Да раз­берем кое е въз­можно, кое е рис­ково и какво да се прави оттук нататък, за да не се оставят близо 500 хиляди бъл­гари, които вече са в режим на водата. Чухме много интересни мнения, чухме алтер­нативни пред­ложения, дори и на това, което пред­лагат управ­ляващите”.

Пред­седедателят на БСП се обърна с апел: „В криза сме. Дър­жавата е в криза, хората са на режим. Нека да не бър­заме неп­рофесионално и неар­гумен­тирано да взимаме политически решения, за да се потушава криза и общес­т­вено нап­режение”.

Нинова обясни още, че и по мнението на екс­пер­тите управ­ляващите работят „на парче”, дейс­тва се неп­рофесионално и панически. Тя каза още, че подобни решения крият опас­ност. „Затова апелът ми е към всички – нека да дадем думата на тези хора, екс­пер­тите, истин­с­ките останали професионалисти в Бъл­гария, които могат да помог­нат, за да се вземат правил­ните решения, за да преодолеем кризата и да не допус­каме оттук нататък да има подобни ситуации”. Тя изрази съжаление, че тези екс­перти не са канени и управ­ляващите до този момент не са се допит­вали до тях­ното мнение. „Готови сме да работим с екс­пер­тите по алтер­нативи и да внасяме пред­ложенията в пар­ламента”, зак­лючи Кор­нелия Нинова.

 

Инж. Лиляна Карафезиева: „Язовир „Студена” е сим­п­том на теж­кото заболяване в управ­лението на водите в Бъл­гария

 

Язовир „Студена” е много сериозен сим­п­том на теж­кото заболяване в управ­лението на водите в Бъл­гария”. Това заяви инженер Лиляна Карафезиева, бивш дирек­тор на „Напоителни сис­теми”, по време на прес­кон­ферен­ция в цен­т­ралата на БСП. Тя изрази притес­нине за начина, по който управ­ляващите се отнасят към яз. „Студена”. По думите й язовирът не може да бъде „излекуван” нито от Бел­мекен, нито от който и да е друг водоиз­точ­ник. Тя уточни, че язовир „Студена” не се пълни през пос­лед­ните години.

Неговият обем е 25 милиона кубика и той не се пълни, тъй като двете му пъл­нещи деривации не работят през пос­лед­ните няколко години – те са изос­тавени и не се екс­п­лоатират”, каза още инж. Карафезиева.

Хид­роинж. Любомир Дачев: Язовир „Бели Искър” е в критично със­тояние, но дър­жавата продъл­жава да нехае

През 2013 г. екип на БАН и УАСГ нап­равихме  8-месечна ком­п­лек­сна екс­пер­тиза на язовир „Бели Искър”. Под­държа се умиш­лено ниско ниво на язовира – 20%, за да не зас­т­рашава стената, защото не е в добро със­тояние, има течове по нея и тя се раз­рушава от леда през зимата”. Това заяви хид­роин­женер Любомир Дачев на прес­кон­ферен­ция на „Позитано” 20. Той под­черта, че меж­дув­ременно със­тоянието на бетона се е влошило още. След като завър­шихме това изс­лед­ване, тех­нически съвет на Столична община прие, че трябва да се нап­рави нов проект за ремонт на язовира, но отново не пред­п­риеха нищо. През 2018 г. Минис­тер­с­тво на окол­ната среда и водите е отх­вър­лило проект за ремонт, и пак не се нап­рави  нищо”, каза Дачев. Той под­черта, че е въз­можно да се зас­т­раши наличието на  вода за произ­вод­с­тво на елек­т­роенер­гия.

Инж. Алеко Томов: Дър­жавата изос­тави ВиК сек­тора

Управ­ляващите извър­ш­ват геноцид спрямо специалис­тите в Бъл­гария. Умиш­лено се слагат високи финан­сови прагове от милиони левове, за да не могат фир­мите, независими от управ­ляващите, да вземат проек­тите. Печелят ги или чужди, или близки до властта  фирми”.Това заяви инженер Алеко Томов.

Инж. Томов обясни, че за Пер­ник е имало и други въз­мож­ности за водос­наб­дяване: „Беше започ­нато да се строи язовир „Раянци” за водос­наб­дяване на Пер­ник и Радомир, но прек­ратиха строежа. Днес Пер­ник щеше да има два водоиз­точ­ника и нямаше да се стигне до воден режим.Но дър­жавата зах­върли тези проекти”.  Той под­черта, че  водоп­ренос­ната мрежа е в плачевно със­тояние. „Със­тоянието им вече не поз­волява дори ремонти, нужна е цялос­тна под­мяна на тази мрежа. Ако управ­ляващите не нап­равят нещо, има опас­ност ВиК мрежата да се раз­падне. Напоител­ните обекти в Бъл­гария са напълно изос­тавени. В 21 в. има села, чиито жители през целия си живот са на воден режим. Това е недопус­тимо”, заяви инж. Алеко Томов.