Борисов: Който не си плаща таксите, остава без лиценз!

Борисов: Който не си плаща таксите, остава без лиценз!

Променят хазартният регулатор в Национална агенция по хазарта

Думите за одър­жавяване и национализация са дъл­боко неверни, но когато дър­жавата дава лиценз на фирми да упраж­няват биз­нес и те трябва да плащат такси, а те не го правят, се взима лицен­зът и нищо друго, заяви премиерът Бойко Борисов в началото на редов­ното правител­с­т­вено заседание по повод промените в закона за хазарта и раз­к­ритията, че фирми на Васил Бож­ков са ощетили дър­жавата със стотици милиони, съобщи Епицентър.бг.

Съз­дава се едно много грешно впечат­ление. Къде с умисъл, къде не. Може и да е от нез­нание — не знам, комен­тира Борисов и уточни, че в пуб­лич­ното прос­т­ран­с­тво вър­вят едни странни зак­лючения. На моето бюро има док­лад от Аген­цията за дър­жавен и финан­сов кон­т­рол. Той е адресиран и до финан­совия минис­тър, и до глав­ния прокурор. Този док­лад е от много страници и те си носят отговор­ност. Това е официален док­лад и засяга раз­лика в неп­лащане на такси за стотици милиони. Прег­ледах го внимателно. Има много фирми, но тъй като прокуратурата се е заела, нап­равили са иззем­вания преди ден, няма да ги комен­тирам като имена. Хубаво е да раз­бера връз­ката с това да не си платил такси, ако е вярно това, което има в този док­лад и затова прокуратурата го проверява. Редно ли беше този док­лад да бъде приб­ран и скрит. Това е въп­росът към мен, започна Борисов. Редно ли е този док­лад да бъде приб­ран и скрит? Този док­лад, дошъл при мен, не касае което и да е физическо лице и фут­болен клуб. Къде има тук някъде фут­болен клуб “Лев­ски“? Имало го е преди мен, и след мен, и преди, и след Бож­ков. Аз съм болен лев­с­кар, всички знаят. Трябва ли, като дойде този док­лад, да го скрия?, каза премиерът по повод промените в закона за хазарта, пред­ложени от Валери Симеонов. Никой на никого не взима фир­мата! Фир­мата е негова, къде е одър­жавяването, къде е национализацията? Който не плаща такси, му се взима лиценза, фир­мата му остава, отсече Борисов. Или биз­нес, през който са минали 3 млрд. лв., не трябва да се проверява и не трябва да плаща данъци? Той се обвър­зва и със закона за хазарта, който искаме да променим. Въз­ложил съм на финан­совия минис­тър и Менда Стоянова, изрично трябва да бъде вписано, че не може да се аут­сор­сва, преот­дава, да е абсолютно сигурно, че освен дър­жавата, никой друг няма да се занимава с тази дей­ност. Изрично в решението, пар­ламен­тът може да вземе подобно решение. Това е второто внушение — че едва ли не друг играч или други играчи, искат да се вкарат в тази сфера. Не — само дър­жавата. Ако този док­лад е верен, ще имат проб­лем много хора. Ако не е верен, няма да от какво да се притес­няват, обясни премиерът. Очак­вам скоро време прокуратурата да излезе със своите зак­лючения. Думите одър­жавяване и взимане на биз­неса ги няма никъде, пов­тори няколко пъти министър-председателят.

Променят хазар­т­ният регулатор в Национална аген­ция по хазарта

Минис­тер­с­т­вото на финан­сите пуб­ликува за общес­т­вено обсъж­дане проект на Закон за Национал­ната аген­ция по хазарта (НАХ). С него се пред­лага промяна във фор­мата и организацията на хазар­т­ния регулатор в нашата дър­жава — като Дър­жав­ната комисия по хазарта се прес­т­рук­турира в Национална аген­ция по хазарта. В проек­тозакона са раз­писани детайлно фун­к­циите, правомощията и струк­турата на Национал­ната аген­ция по хазарта. Пред­вижда се тя да бъде специализиран дър­жавен орган към минис­търа на финан­сите, който изпъл­нява дър­жав­ната политика в областта на хазарта и свър­заните с него дей­ности.