ООН изчислява: България ще загуби 23% от населението си до 2050 година

ООН изчислява: България ще загуби 23% от населението си до 2050 година

„Болното“ здравеопазване в България оставя пациентите уязвими, пише „Евронюз”

Бъл­гария преживява криза в здравеопаз­ването, хиляди лекари и медицин­ски сес­три напус­кат за по-добре платена работа в Западна Европа.

Това твърди Евронюз в статия, озг­лавена „Болна сис­тема: Бъл­гар­с­ката здравна сис­тема оставя пациен­тите уяз­вими“.

Трима от всеки четирима бъл­гар­ски студенти по медицина каз­ват, че са изкушени да напус­нат. Основ­ните дес­тинации са Гер­мания, Авс­т­рия и скан­динав­с­ките страни, посочва медията. Според нея това, че Европейс­кият съюз предос­тавя на Бъл­гария широко финан­сиране за обновяване на медицин­с­ката инф­рас­т­рук­тура, не помага за справяне с кризата на работна сила.

Резул­татът е здравна сис­тема, която оставя пациен­тите без ключови услуги“, допълва Евронюз.

Медията цитира лекарят в „Спешно отделение“ Крис­тина Ман­чева, взела решението да остане в страната. „Основ­ният проб­лем е лип­сата на медицин­ски пер­сонал нав­сякъде — но особено в спеш­ните отделения. Изпит­ваме остра нужда. Работим с по-малко от половината нужен пер­сонал, от който наис­тина се нуж­даем.“

Миналата есен, припомня Евронюз, бъл­гар­с­ките здравни работ­ници излязоха на улицата в знак на протест. Протес­тиращите поис­каха минимална зап­лата от 460 евро за медицин­ски сес­три и поне 600 евро като начална зап­лата за лекарите. Правител­с­т­вото обеща да отдели около 100 милиона евро за здравеопаз­ване, като голяма част от него ще отидат за повишаване на зап­латите.

Но проб­лемът не е свър­зан само с недос­тига на пер­сонал. Бъл­гария старее бързо и медицин­с­ките нужди нарас­т­ват“, се казва в статията.

Според инфор­мацията в нея, ООН изчис­лява, че Бъл­гария ще загуби 23% от останалото си население до 2050 г.

Само Гер­мания е „внесла“ около 50 000 лекари от чуж­бина.

В интервю за Евронюз Данчо Кирашки, дирек­тор на час­т­ната клиника „Омега“ във Видин и лекар в мес­т­ната общин­ска бол­ница, споделя за нас­коро зат­вореното отделение по нев­рология в града. Той казва, че пос­лед­с­т­вията от изтичането на мозъци са „ужасни“ за пациен­тите.

Нямаме дос­татъчно специализиран медицин­ски пер­сонал. Лип­с­ват ни ключови медицин­ски отделения — а бол­ниците, които все още раз­полагат с тях, са на около 60 до 100 километра оттук. Преди имахме около 300 лекари във Видин, днес тази цифра се е свила до около 120“, казва той.

Патологът Румяна Тодорова живее от пет години в Гер­мания — един от около 2000-те бъл­гар­ски лекари, работещи днес там.

Лекарите не са оценени дос­татъчно в бъл­гар­с­кото общес­тво“, казва тя. „За да станеш лекар са необ­ходими много усилия. Притес­нявам се дали няма да загубя ентусиазма си към медицин­с­ката професия или мотивацията си, пред­вид факта, че сме изп­равени пред “болна“ сис­тема.“

Но все още има някаква надежда за бъл­гар­с­ката здравна сис­тема, твърди авторитет­ното издание.

В под­к­репа на това са цитирани думите на Велина Гер­гел­чева, ръководител на отделението по нев­рология в Универ­ситет­ска бол­ница „Софиямед“, която заявява, че младите лекари трябва да имат свобода на избор.

За да станете топ екс­перт, може да е добре да изберете работа в друга дър­жава, да трупате знания и опит в чуж­бина, защо не? Аз самата работих две години в Гер­мания, в Мюн­хен, преди отново да се върна в Бъл­гария.“

Тя призовава за по-добро зап­лащане на лекарите, инвес­тиции в съв­ременна тех­нология и предос­тавяне на 10-годишна кариерна пер­с­пек­тива за младите лекари в съот­вет­с­т­вие със запад­ноев­ропейс­ките кон­куренти.

25-годишният нев­ролог Алек­сан­дър Фар­фаров иска да остане в Бъл­гария — но той също иска да промени сис­темата. Според думите му, цитирани в статията, трябва да се съз­дадат час­тни здрав­ноосигурителни каси и младите лекари да получат въз­мож­ности за изс­лед­вания и кариера в цяла Бъл­гария.

Трябва да нап­равим сел­с­ките райони по-привлекателни за младите хора, за да могат те да живеят там. Това не се отнася само до здравеопаз­ването, а и до социал­ния сек­тор като места, където те могат да имат семейс­тва.“

За да забави изтичането на мозъци, Светов­ната здравна организация издаде кодекс, в който препоръчва да не се наема медицин­ски пер­сонал от региони с лоша здравна инф­рас­т­рук­тура“, съоб­щава статията.

Но изсел­ването продъл­жава — и набиращите пер­сонал аген­ции процъф­тяват.

В зак­лючение Евронюз цитира думите на лекаря от „Спешно отделение“ Ман­чева:

В Бъл­гария имаме наис­тина добри лекари и наис­тина боли от загубата на тези колеги. На тези, които са напус­нали, каз­вам: Вър­нете се в страната си, вър­нете се у дома, вър­нете се в Бъл­гария“.