Калфин: Да утвърждаваме атлантизма с работа, а не с показно гонене на руски дипломати

Проат­лан­тичес­ката принад­леж­ност не трябва да я утвър­ж­даваме с гонене на руски дип­ломати, а с ежед­невна сериозна работа. Това каза Ивайло Кал­фин, бивш вицеп­ремиер и минис­тър на вън­ш­ните работи в ефира на ТВ „Европа“ във връзка с отзоваването на руски дип­ломати от страната.

Обик­новено няма инфор­мация какво точно са намерили служ­бите и винаги пред­полагаме, че те си вър­шат работата. Има две странни неща в този случай. Едното е, че инфор­мацията не излезе от Вън­шно минис­тер­с­тво, а от прокуратурата“, каза още Кал­фин.

Кал­фин отбеляза, че от друга страна това очевидно е договорено с някои от пар­т­ньорите. „Също нещо много странно след това от три посол­с­тва ни привет­с­т­ваха за това, че сме изгонили двама руски шпиони. Това също не е нор­мална прак­тика“, уточни още Ивайло Кал­фин. Според него дър­жавата ни не стои добре в такава кон­фигурация.

Кал­фин се спря и на темите, по които се твърди, че рус­ките дип­ломати са ни шпионирали. „Едната е свър­зана с избор­ния процес. Не знам къде е класифицираната инфор­мация в избор­ния процес и сигурно има много неясни неща, включително за нас бъл­гарите, щом чужди шпиони ровят в това как се правят избори в Бъл­гария. Другото са темите, свър­зани с енер­гетиката. Сигурен съм, че и бъл­гар­с­ките мисии в чуж­бина и чуж­дите в Бъл­гария следят въп­росите, свър­зани с геополитиката и включително с енер­гетиката много внимателно“, допълни още Кал­фин.

Според него ще има и рецип­рочни дейс­т­вия от страна на Рус­ката федерация.