Президентът: Практиките на прокуратурата показват нуждата от конституционна промяна

Президентът: Практиките на прокуратурата показват нуждата от конституционна промяна

• Съз­дадоха медийна сен­зация, мотивираха я със записи, които се самооп­ровер­гаха

• Атаките срещу мен придобиха урод­ливи раз­мери, заяви Румен Радев по повод раз­п­рос­т­ранен от дър­жав­ното обвинение запис с пред­полагаемо негово учас­тие

• От СРС-то става ясно, че дър­жав­ният глава реагира нор­мално, не показва притес­нение и иска да се предос­тавят всички документи по казус с наз­начение на бъдещата му съп­руга на втора длъж­ност в Щаба на ВВС

“За съжаление вчера прокуратурата девал­вира две важни за опаз­ването на дър­жав­ността понятия – „дър­жавна измяна“ и „нарушение на Кон­с­титуцията“ като ги упот­реби като медийна сен­зация в запит­ването до Кон­с­титуцион­ния съд, а впос­лед­с­т­вие ги мотивира със записи, в които всички внушения се самооп­ровер­гаха“.

Това заяви дър­жав­ният глава Румен Радев пред жур­налисти преди срещата си със студенти в Тех­ничес­кия универ­ситет в Габ­рово, съоб­щиха от Прес­сек­ретариата на дър­жав­ния глава.

Атаките срещу мен и семейс­т­вото ми не са спирали, но вече придобиват урод­ливи измерения и се водят без оглед на сред­с­т­вата“, посочи още президен­тът.

По думите му тези прак­тики показ­ват още вед­нъж колко остро стои въп­росът за промени в Кон­с­титуцията в посока съдебна власт и ней­ната независимост.

От независимостта на прокуратурата зависи как ще изг­лежда и дър­жав­ността в Бъл­гария“, комен­тира още дър­жав­ният глава Румен Радев.

Повод за това изказ­ване беше пуб­ликуваните от наб­людаващ прокурор запис и стеног­рама от раз­говори, за които прокуратурата има съм­нение, че е дър­жав­ният глава, а установеният учас­т­ник е коман­д­ващият ВВС ген. Цанко Стой­ков.

В раз­с­лед­ване срещу Стой­ков прокуратурата е попад­нала на данни за извър­шено евен­туално прес­тъп­ление от страна на дър­жав­ния глава Румен Радев, съоб­щава Прокуратурата и предос­тавя с доказател­с­т­вен материал — звукови фай­лове от екс­п­лоатирани от ДАНС СРС-та. Те се пуб­ликуват след раз­решение на наб­людаващия прокурор.

Фор­мулиров­ката на дър­жав­ното обвинение е “деяния на група лица, които осъщес­т­вяват дейс­т­вия, включително обещаване и даване на дар и облага, водещи до нерег­ламен­тирани кон­такти с длъж­нос­тни лица от Минис­тер­с­тво на отб­раната“. 

От инфор­мацията на дър­жав­ното обвинение се раз­бира, че КПКОНПИ извър­шва проверка за това как Десис­лава Радева, преди да сключи брак с Румен Радев, е работела на два щата във ВВС. Друга част от провер­ката е на какво основание е изпол­з­вала ведом­с­т­вена квар­тира. От пус­натите аудио записи става ясно, че прокуратурата е под­с­луш­вала шефа на ВВС ген. майор Цветан Стай­ков по раз­с­лед­ване, за коруп­ция във ВВС.

Раз­говорите са три на брой, като пър­вият е между Стай­ков и мъж, за който от дър­жав­ното обвинение имат подоз­рения, че е Радев. Другите два раз­говора са между Стай­ков и мъже, чиито гласове не се раз­поз­нават.

От СРС-то с евен­туал­ното учас­тие на Румен Радев се раз­бира, че Стай­ков го инфор­мира за интереса на КПКОНПИ към съп­ругата му. Дър­жав­ният глава реагира нор­мално, като не показва грам притес­нение, обяс­нява че това са глупости и иска да се предос­тави цялата инфор­мация.

От другите два записа става ясно, че хората са притес­нени, защото не знаят какво се цели с провер­ката на КПКОНПИ. Провер­ката се прави за период, когато тя не е била съп­руга на президента, а само негова под­чинена. Всички тези факти, за които антикоруп­цион­ната комисия извър­шва проверка, бяха изнесени в медий­ното прос­т­ран­с­тво още по време на кан­дидат президен­т­с­ката кам­пания на Румен Радев.

Адвокат Даниела Доков­ска: Раз­г­ласяването на СРС от длъж­нос­тно лице е прес­тъп­ление

“Раз­г­ласяването на СРС от длъж­нос­тно лице е прес­тъп­ление Съг­ласно член 145 а от Наказател­ния кодекс, който изпол­зва инфор­мация, съб­рана чрез специални разуз­навателни сред­с­тва, извън ней­ното пред­наз­начение за опаз­ване на национал­ната сигур­ност или за целите на наказател­ното произ­вод­с­тво, се наказва с лишаване от свобода до 3 години и глоба от 500 лв. А когато деянието е извър­шено от длъж­нос­тно лице, което е придобило инфор­мацията или му е станала извес­тна в кръга на неговата служба, наказанието е от 1 до 5 години лишаване от свобода и глоба от 5 хил. лв. В този случай съдът може да пос­танови и лишаване от права.“

Това комен­тира пред “Днев­ник“ адвокат Даниела Доков­ска по повод пус­натите официално вчера от прокуратурата СРС-та срещу шефа на ВВС, в които протича и гласът на президента.

Според нея, “материали по раз­с­лед­ването могат да се раз­г­ласяват с раз­решение на прокурора, но не и когато раз­г­ласяването им пред­с­тав­лява прес­тъп­ление. Прокурорът не може да раз­решава да се извърши деяние, което законодателят е въз­диг­нал в прес­тъп­ление“.

Доков­ска под­чер­тава, че член 103 от Кон­с­титуцията е пределно ясен — “срещу президента и вицеп­резидента не може да бъде въз­будено наказателно прес­лед­ване“ .

КАРЕ:

Глав­ният прокурор преус­тановява кон­такти с „Дон­дуков” 2

С оглед стрик­т­ното спаз­ване на прин­ципа за раз­деление на влас­тите, глав­ният прокурор на Репуб­лика Бъл­гария Иван Гешев заявява, че Прокуратурата преус­тановява всякакви кон­такти с президен­т­с­т­вото, освен официал­ната пис­мена корес­пон­ден­ция, до произ­насяне на Кон­с­титуцион­ния съд по дело №1/2020 г. за даване на задъл­жително тъл­куване на раз­поред­бата на чл. 103 от Кон­с­титуцията на Репуб­лика Бъл­гария.

Мотив за това решение е и необ­ходимостта да се избег­нат всякакви съм­нения и опити за влияние над инс­титуцията.

КАРЕ:

Премиерът заб­рани на минис­т­рите да се месят

В кон­ф­ликта между други инс­титуции ви заб­ранявам да се месите и комен­тирате – това не е наша работа. Имате си други ежед­невни и много важни задачи. Така се обърна премиерът Бойко Борисов към минис­т­рите си в началото на редов­ното правител­с­т­вено заседание, предаде Аген­ция „Фокус“.

Борисов посочи, че един­с­т­веното, на което нас­коро е реагирал, е да отговори на президента Румен Радев след обвиненията му, че не е присъс­т­вал на кон­сул­тациите за избор­ния процес.

Не бях поканен, бяха поканили Томис­лав Дон­чев. Ако някой си мисли, че може да ми кани минис­т­рите без да ме уведомява мен – за мен това е тен­ден­циозно и не е правилно. Няма случай, в който Радев да ми е поис­кал минис­три и аз да съм отказал. Не е наша работа. Като ви питат, това отговаряте. Реагираме само когато сме напад­нати с лъжа ние. И аз го нап­равих“, допълни той.