За скандала Гешев-Радев без емоция

За скандала Гешев-Радев без емоция

От огласените СРС-та става пределно ясно, че президен­тът Румен Радев с нито едно свое изречение или намек дори не дава указания на шефа на ВВС да се въз­п­репят­с­тва раз­с­лед­ването на КПКОНПИ

Валерия Велева

От „Епицен­тър”

Казусът с официално огласените от прокуратурата СРС-та, в едно от които протича гласът на президента Румен Радев, има три аспекта – юридически, морален и политически.

ПРАВ­НИЯТ АСПЕКТ изис­ква отговори на след­ните въп­роси:

- В какво е заподоз­рян шефът на ВВС? Обвинението твърди, че става дума за тежко прес­тъп­ление по смисъла на Наказател­ния кодекс — по чл.321, ал. 6. Защо, след като записите със СРС са нап­равени през април 2019 година, и ако прокуратурата е убедена в “прес­тъп­ната дей­наст “ на ген. Стой­ков не е пред­п­риела нищо срещу него, не е поис­кала отс­т­раняването му и той продъл­жава да стои на поста си? 

- След като спрямо ген. Стой­ков са приложени “законни“ според обвинението СРС-та, защо в момента, в който по тях протича раз­говор с дър­жав­ния глава, който се пол­зва с абсолютен кон­с­титуционен имунитет, под­с­луш­ването не е преус­тановено на мига? Това деяние влиза в кон­ф­ликт с чл. 103 от Кон­с­титуцията и е нарушение, извър­шено от длъж­нос­тно лице.

- Защо след като явно са незаконно нап­равени, тези СРС-та се обнарод­ват в нарушение и на член 145 “а“ от Наказател­ния кодекс, според който “раз­г­ласяването на СРС от длъж­нос­тно лице е прес­тъп­ление“?

- Защо коман­д­ващият ВВС ген. Стой­ков се опитва да осуети провер­ката на КПКОНПИ по отношение на наз­начението на Десис­лава Генчева/Радева за пиар на ВВС през 2012 година? Какво означават думите му: “Ама за какво да даваме обяс­нения, бе?! Ние ще кажем — нямаме тия данни въобще“.

- Какво е накарало ген. Стой­ков да даде указания: “Как­вото може да не пращаме (на КПКОНПИ), няма да го пращам“? Означава ли това, че наз­начението на Десис­лава Генчева/Радева е в нарушение на законови норми? Ако да — какви са те? Ако не — защо ВВС не предос­тавя акуратно цялата инфор­мация на КПКОНПИ, за да се изчисти този проб­лем, който президен­тът нарича “прос­тотии“?

- Има ли укрити или целеносачено унищожени документи по наз­начението на Десис­лава Генчева/Радева за пиар на ВВС? Ако има — какво визират те и кой ги е унищожил? Тя или някой от ВВС? Ако не — защо ген. Стой­ков казва: “Как­вото може, ще изчис­тим“?

- Наредил ли е някой на ген. Стой­ков да прик­рива урон­ващи факти от пребиваването на Десис­лава Генчева/Радева като служител във ВВС, отнасящи се до ней­ното наз­начение и пол­з­ване на служебна квар­тира? Ако да — кой? Ако не — с каква цел той се опитва фак­тически да саботира провер­ката на КПКОНПИ, което е наказуемо?

- От огласените СРС-та става пределно ясно, че президен­тът Румен Радев с нито едно свое изречение или намек дори не дава указания на шефа на ВВС да се въз­п­репят­с­тва раз­с­лед­ването на КПКОНПИ. Нещо повече — Радев спокойно обяс­нява на ген. Стой­ков защо е под­писал наз­начението на Ген­чева, мотивирайки се с вът­реш­ния правил­ник на ВВС. Тогава въз основа на какви факти наб­людаващите прокурори са “установили данни за висока степен на вероят­ност за съп­ричас­т­ност на президента към прес­тъпна дей­ност“? 

- Къде в тези СРС-та наб­людаващите прокурори видяха приз­наци за “дър­жавна измяна“ или за нарушение на Кон­с­титуцията от страна на президента Радев, въз основа на които глав­ният прокурор поиска тъл­куване от Кон­с­титуцион­ния съд за имунитета на дър­жав­ния глава по силата на чл.103 от Кон­с­титуцията?

- Кой ще понесе отговор­ността, че е под­с­луш­ван дър­жавен глава, което се случва за първи път в 30-годишната история на Прехода?

- Казусът с пиар наз­начението на Генчева/Радев е с тригодишна пуб­лична дав­ност. Защо бив­шият главен прокурор Сотир Цацаров не му обърна досега внимание?

МОРАЛ­НАТА СТРАНА на този скан­дал, който вещае отк­рита война между президент и главен прокурор, опира до тъл­куването, че вероятно целта на спецак­цията е да се удари президен­тът, който се изживява като морален стожер на нацията. Прокуратурата иска да внуши на пуб­ликата, че дър­жав­ният глава е извър­шил прес­тъп­ление, вярно, не като дейс­т­ващ президент, а в бит­ността си на шеф на ВВС, и сега в качес­т­вото си на инс­титуция не може да мен­тор­с­тва над управ­лението, говорейки неп­рекъс­нато за коруп­ция във властта, за неефек­тивна съдебна сис­тема, атакувайки дори модела на дър­жав­ното обвинение. Това е опит с реп­ресивни влас­тови инс­т­рументи президен­тът да бъде свален от пиедес­тала в очите на общес­т­вото и да бъде нареден до онези, които той критикува.

Третият АСПЕКТ Е ПОЛИТИЧЕСКИ  – с този скан­дал започва предиз­бор­ната кам­пания за президент. 

Това е опит отрано да бъде сринат ими­джът на Радев

, за да не си и помисли за втори ман­дат. Този случай ще бъде залепен до името му и всеки път, когато Радев атакува грешки на управ­ляващите, все ще се намери някой да му под­викне: “А пиар-гейта?

Ще бъдем свидетели на ожес­точена битка Радев-Гешев, която ще има тежки пос­ледици за дър­жавата — кол­кото и да не ни се иска кон­к­рет­ният случай ще бъде сведен до остри меж­дулич­нос­тни отношение между двама души на върха на дър­жавата.

Вместо като независими и овлас­тени инс­титуции да обединят усилията си срещу коруп­цията, те ще се изп­равят един срещу друг в изтощителен двубой, който ще дес­табилизира страната. И двамата са мъже със силно его и никой няма да отс­тъпи в името на мира в дър­жавата.

Ситуацията ще ескалира до положението “или Гешев, или Радев“.

Гешев е в началото на кариерата си, която тръгва много решително, напористо с явно желание за пос­тигане на резул­тат по посоката на въз­мез­дие и той ще нап­рави всичко въз­можно, за да докаже, че е прав, набеж­давайки президента в прес­тъп­ление.

Радев пък е в зенита на един силен ман­дат с огромно общес­т­вено доверие, което той ще се стреми да съх­рани и увеличи, за да има основание да поиска още вед­нъж доверие. Радев няма да допусне върху образа му да легне и сянка от съм­нение, че е прес­тъп­ник, как­вото се опитва да нап­рави прокуратурата. Нещо повече — той вече обвини прокуратурата в нарушение на Кон­с­титуцията, което означава, че от “обвиняем“ президен­тът се прев­ръща в “обвинител“. При това с огромен кредит на одоб­рение.

В момента общес­т­веното нас­т­роение е на страната на Радев и той печели дивиденти. 

В очите на бъл­гарина президен­тът вече е жер­тва на една огромна нес­п­равед­ливост, която се налалага със силата на ботуша. 

Ако няма нещо, за което наис­тина да бъде морално или юридически укорен, то с нас­тоящия скан­дал Иван Гешев нап­рави огромен подарък на Румен Радев.

Едно е сигурно - от този казус не може да се пръкне импийъч­мънт на дър­жав­ния глава, но може да го превърне в герой.