Парламентът в обсада, хотелиери и ресторантьори искат намаляване на ДДС

Парламентът в обсада, хотелиери и ресторантьори искат намаляване на ДДС

Протест блокира движението пред пар­ламента. Хотелиери и рес­торан­тьори не отмениха събирането си пред Народ­ното съб­рание, въп­реки пос­тиг­натото във втор­ник вечер споразумение с Минис­тер­с­т­вото на финан­сите за отлагането на влизането в сила на промените на наредба Н-18, съобщи Канал 3. Хотелиерите и рес­торан­тьорите имаха пред­виден протест, който тряб­ваше да отпадне заради договореното вчера 6-месечно отлагане на Наред­бата за въвеж­дане на соф­туерите за управ­ление на продаж­бите. Въп­реки това пред Народ­ното съб­рание протест все пак имаше. Малко по-късно Блиц свидетел­с­тва, че протес­тиращите са блокирали движението по булевард “Цар Освободител“, както и ключовия Орлов мост. Хотелиери и рес­торан­тьори поис­каха намаляване на ДДС-то. След срещата Владис­лав Горанов каза, че при отлагането на Наред­бата, която притес­нява бранша, пър­вите три месеца ще бъдат изпол­з­вани за съв­мес­тна работа с екс­пер­тите на съот­вет­ните организации и НАП. Това се прави с цел да се пос­тиг­нат изяс­няваният неяс­нотите, за които претен­дира биз­неса, предаде „Нова телевизия”. Минис­търът на финан­сите обеща, че в след­ващите сед­мици ще бъдат проведени и срещи по отношение на режима за запечат­ване на тър­гов­с­ките обекти.