Борисов: С Конте ще смажем тези, които нерегламентирано внасят боклук от Италия

Борисов: С Конте ще смажем тези, които нерегламентирано внасят боклук от Италия

Раз­б­рахме се с колегата Конте бук­вално да ги смажем винов­ните за отпадъците от Италия, заяви премиерът Бойко Борисов след среща с италиан­с­кия си колега Джузепе Конте, който е на официално посещение у нас по негова покана.

Запоз­нах колегата с това, което нашумя в пос­лед­ния месец с отпадъците, които идват от Италия. Това, което се раз­поредихме и се раз­б­рахме, е бук­вално да ги смажем, ако има такива, които да се въз­пол­з­ват от правомощията, които имаме в Европа за свободно движение на товари, защото то е много ясно рег­ламен­тирано как могат да се движат и с какви сер­тификати. Така че всеки, който се опита да заобиколи закона, на двамата вът­решни минис­три ще раз­поредим. А можем да въоръжим магис­т­ратите да нап­равят много бърза операция и в рам­ките на сед­мица от двете страни да се раз­бере имало ли е някакъв проб­лем. Имам пъл­ната увереност от премиера Конте, че ще помогне мак­симум да уточ­ним и да накажем винов­ните, ако такива има, под­черта Борисов. Той заяви, че Италия е важен пар­т­ньор за Бъл­гария в ЕС и съюз­ник в НАТО, изтъкна високото ниво на търговско-икономическото сът­руд­ничес­тво между двете страни, както и желанието за увеличаване на италиан­с­ките инвес­тиции в Бъл­гария и за раз­ширяване на присъс­т­вието на бъл­гар­ски продукти на италиан­с­кия пазар, комен­тира Дир.бг.

В рам­ките на срещата Борисов отбеляза желанието за активизиране на двус­т­ран­ното пар­т­ньор­с­тво в енер­гий­ния сек­тор, пред­вид ролята на Италия в изпъл­нението на стратегичес­кия проект Южен газов коридор и повишаването на енер­гий­ната сигур­ност в региона.