Иван Гешев: Не се срещам с олигарси, интересуват ме обикновените хора

Иван Гешев: Не се срещам с олигарси, интересуват ме обикновените хора

Време е този криминален преход да свърши, заяви главният прокурор

“Обещах на бъл­гар­с­ките пен­сионери да реша проб­лема с телефон­ните измами. Ако ние не можем да се оправим с този проб­лем, какво друго да се нап­рави в тази дър­жава, каза вчера глав­ният прокурор Иван Гешев във връзка с акциите от пос­лед­ните дни.

От края на миналата година, когато проведохме акции има, само една телефонна измама. Аз изпъл­нявам обещанията си към бъл­гар­с­ките граж­дани и се справяме доста успешно. Имаме 60% намаление на тези прес­тъп­ления“, отчете глав­ният прокурор.

Той комен­тира и акцията срещу биз­нес­мена Васил Бож­ков.

Не съм запоз­нат с под­роб­ности от раз­с­лед­ването, защото не съм наб­людаващ прокурор. Няма да комен­тирам досъдебно произ­вод­с­тво. Аз отговарям за целите и стратегиите“, под­черта обвинител номер едно.

“Бъл­гар­с­ките граж­дани искат справед­ливост и ние им я даваме. А сега някакви хора, за които е ясно какви са, извед­нъж стават жер­тви, как така се страхуват тол­кова много тези олигарси от криминал­ния преход? Защо не се страхуват хората, които живеят в мизерия и не могат да си плащат данъците, защото едни други спес­тяват половин милиард лева? Правим така, че да изп­равим пред бъл­гар­с­кия съд всички хора, за които има данни за криминални деяния“, комен­тира Гешев.

Ще нап­равим всичко въз­можно, за да си приберем г-н Бож­ков и ще нап­равим така, че да не се страхува. Ако трябва ще му осигурим и психологическа помощ“, добави той.

“Имах обаж­дане от един биз­нес­мен… Златев, но аз с такива хора не се срещам.  Искал среща. Нямам нужда да се срещам с такива хора. Срещам се с обик­новени хора, защото съм обик­новен човек и ме интересуват проб­лемите на обик­новените хора. Работата ми и на прокуратурата е да защитава интересите на граж­даните!“, отсече Иван Гешев.

Време е всеки да плати цената за това, което прави. Ние не прес­лед­ваме богати хора. Въп­росът е, че всеки трябва да си спазва задъл­женията”, мотивира се глав­ният прокурор, предаде Нова телевизия.

Обвинител номер 1 е категоричен, че няма лични врагове и не влиза в лични битки. „Такива дейс­т­вия пред­п­риема прокуратурата спрямо всички лица, без значение дали имат потен­циал в раз­мер на милиарди, като под­съдимият Цветан Василев и като обвиняемият Бож­ков. Нямаме никакви притес­нения да ангажираме наказателна отговор­ност, когато са налице доказател­с­тва за някого, независимо каква позиция заема”, под­черта Гешев.

Той е категоричен, че след като съдът е преценил, че бив­шият минис­тър Нено Димов е извър­шил прес­тъп­ление и трябва да остане под стража, значи прокуратурата си върши работата.

Време е този криминален преход да свърши. Прокуратурата, докато аз съм главен прокурор, ще нап­рави всичко въз­можно да свърши това, което не е нап­равено в предишни периоди. А именно — за всички лица, за които се съберат доказател­с­тва, да бъдат изп­равени пред съда. Не може плюсовете да са само за едни – за богатите, а минусите – за огромна част от другите хора”, каза още Гешев.

Той посочи, че Васил Бож­ков е обвиняем по 7 обвинения задочно – за ръководител на организирана прес­тъпна група, за принуда, изнуд­ване, за опит за под­куп на длъж­нос­тно лице, за под­будител­с­тво към прес­тъп­ление по служба – 2 обвинения.

Отделно той е обявен за национално издир­ване, издадена европейска заповед за арест и е обявен за меж­дународно издир­ване, тъй като е установено, че е напус­нал страната”, каза още глав­ният прокурор.