Георги Свиленски: Вотът постигна целта си, управляващите се задействаха

Георги Свиленски: Вотът постигна целта си, управляващите се задействаха

Доживяхме и това - президентът да бъде подслушван, заяви социалистът

Вотът на недоверие пос­тигна своята цел. Първо, задейс­т­ваха се кон­т­рол­ните и регулатор­ните органи в дър­жавата. Второ, екологич­ното минис­тер­с­тво започна да променя наред­бите, свър­зани с отпадъците, които 3 години не са пипани, след като е приет законът. Трето, след 60 наши въп­роса по кризата с водата в Пер­ник, след заяв­ката за вот на недоверие, управ­ляващите се раз­мър­даха да започ­нат да решават проб­лема, който не е само в Пер­ник. Това са след­с­т­вията от внесения от нас вот. Спечелихме и общес­т­вената под­к­репа“. Това заяви зам.-председателят на ПГБСП за Бъл­гария“ Георги Свилен­ски пред БНТ. “След този вот на бъл­гар­с­ките граж­дани трябва да им е ясно кое е управ­ляващото мнозин­с­тво — ГЕРБ, Обединени пат­риоти, “Воля“ и независимите,  по правил­ник, а иначе зависими депутати“, добави той.

“С дек­ларацията си в пар­ламента ние защитихме дър­жав­ността, защитихме Кон­с­титуцията и това  в Бъл­гария да се спаз­ват законите. Дадохме пример с президента — доживяхме в 21 век президен­тът да бъде под­с­луш­ван“, каза още Свилен­ски. Според него от дейс­т­вията на прокуратурата е станало ясно, че този президент не е удобен на управ­ляващите и неп­рекъс­нато ще бъде атакуван заради това, че си поз­волява да комен­тира и да изказва мнение по раз­лични наболели за общес­т­вото въп­роси. По думите на социалиста управ­ляващите в Бъл­гария искат под­чинен президент, какъвто е бил пред­ход­ният.

Георги Свилен­ски се обяви в под­к­репа на протес­тиращите рес­торан­тьори и хотелиери. “Тех­ните искания вече сме ги пос­тавяли в пар­ламента“, каза той. 

Христо Проданов: Хората искат оставка и го показ­ват с протес­тите си

Вотът на недоверие в пар­ламента може да не мина, но това, което искат хората, е оставка и те го показ­ват крас­норечиво тук пред Народ­ното съб­рание и Минис­тер­ски съвет, където протес­тират“. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Христо Проданов във връзка с протес­тите пред Народ­ното съб­рание.

Ние под­к­репяме тех­ните справед­ливи искания за по-спокоен и дос­тоен живот, което не може да се случи, докато Бойко Борисов е начело на дър­жавата“, комен­тира още социалис­тът.

 

Филип Попов: Няма бранш в страната, който да не е протес­тирал

Ние сме тук, с хората, защото те протес­тират справед­ливо. Поред­ната криза в Бъл­гария се случва. Сис­темите горят една по една – като започ­нем от окол­ната среда, водна криза, здравеопаз­ване, образование“. Това заяви пар­ламен­тар­ният сек­ретар на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Филип Попов пред Народ­ното съб­рание.  По думите му законите понас­тоящем се приемат от мнозин­с­т­вото без оглед на резул­тата им. „Има неп­ред­видимост на законодател­ния орган, има неп­ред­видимост при управ­лението на дър­жавата“, категоричен е Попов. „Няма бранш в страната, който да не е протес­тирал“, зак­лючи народ­ният пред­с­тавител от левицата.  

 

Алек­сан­дър Симов: Истин­с­кият вот на недоверие бе даден от хората

Герб живеят в своята кула от слонова кост и отказ­ват да видят каква е истин­с­ката ситуация в Бъл­гария. В ком­форта на пар­ламен­тар­ната зала те твър­дят, че са спечелили вота на недоверие, но хората на улицата са на друго мнение”. Това заяви в Народ­ното съб­рание говорителят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Алек­сан­дър Симов. Той обясни, че протес­тът на хората е оглавен от самите тях и не е яхван от пар­тии. „Раз­нооб­разието на протес­тиращите е най-голямата присъда за пагуб­ната политика на правителството.Нашето място като пред­с­тавители на един­с­т­вената опозиционна сила е сред хората”, завърши Симов.

Димитър Дан­чев: Тази наредба връща биз­неса към работата на теф­тер

Истин­с­кият вот на недоверие беше даден днес от хората на улицата. Пар­ламен­тар­ната математика очевидно не е от значение за  оцен­ката на хората” . Това заяви сек­ретарят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Димитър Дан­чев. Той комен­тира, че справед­ливият протест на пред­с­тавители на мал­кия и среден биз­нес пред пар­ламента  е срещу една неясна, сложна и скъпа за прилагане наредба, която има съм­нителен ефект, но със сигур­ност увеличава админис­т­ратив­ната тежест. Дан­чев  допълни, че това връща много от мал­ките и средни фирми към работата на теф­тер.