Шестима задържани при акция срещу “ало“ измамници в Разград и Шумен

Шестима задържани при акция срещу “ало“ измамници в Разград и Шумен

Мащабна операция срещу телефонни измам­ници се проведе в чет­вър­тък сут­ринта в Раз­г­рад­ско, съоб­щава БНР. По пър­воначални данни прес­тъп­ната група е дейс­т­вала и на територията на Гър­ция. Блокирани от полиция и жан­дар­мерия са две села — Дряновец и Стражец. По непот­вър­дена инфор­мация хората, занимаващи се с телефонни измами в района, са изпол­з­вали сим карти от чужда дър­жава. Шес­тима души са задър­жани при акцията срещу организирана прес­тъпна група за телефонни измами. Тя е дейс­т­вала от територията на облас­тите Раз­г­рад и Шумен, уточ­нява „Нова телевизия”. Извър­ш­ват се претър­с­вания, иззем­вания и лични обиски на пред­полагаеми учас­т­ници в групата, както и раз­пити на свидетели пред съдия. Жан­дар­мерия беше блокирала пътя и към двете села. От къща в Дряновец минути преди 12 часа с репат­риращ автомобил е изнесен лук­созен лек автомобил. При претър­с­ванията са иззети още минимум 3 коли. По инфор­мация на телевизията в проверените домове са отк­рити злато и бан­к­ноти евро, чиито произ­ход не бил изяс­нен от соб­с­т­вениците. По непот­вър­дена инфор­мация задър­жаните са изпол­з­вали т.нар схема „булка’. При нея те се свър­з­вали с чуж­денци, които тряб­вало да изп­ращат пари на мнимите си бъдещи съп­руги. Раз­с­лед­ването продъл­жава. То се води от Специализираната прокуратура и полицията.