Тестовете за коронавирус на двамата нашенци от Ухан са отрицателни

Тестовете за коронавирус на двамата нашенци от Ухан са отрицателни

Ще им се направи повторен тест в средата на карантинния период, коментира началникът на Катедрата по инфекциозни болести на ВМА

В понедел­ник около 22:15 часа в Катед­рата по инфек­циозни болести на Воен­номедицин­ска академия бяха приети двама бъл­гари – момиче и момче, тран­с­пор­тирани от китайс­кия град Ухан, съобщи полк. доц. Георги Попов — начал­ник на Катедра “Инфек­циозни болести“ към ВМА. Не бяха установени отк­лонения от нор­мата в изс­лед­ванията на двамата бъл­гари. Нап­равеният тест за коронавирус е отрицателен, уточни Попов, цитиран от Аген­ция Фокус. Двамата бъл­гари са нас­танени в изолирана и обезопасена стая, раз­кри полк. доц. Попов. Двамата са усмих­нати и са готови да изкарат целия каран­тинен период. Ще им се нап­рави пов­торен тест в средата на каран­тин­ния период, комен­тира начал­никът на Катед­рата по инфек­циозни болести на Воен­номедицин­ска академия. Очак­ваме още наши сънарод­ници да прис­тиг­нат от Китай. Потокът на хора от страната обаче е малък, защото Китай спря част от полетите. Във Варна и Бур­гас потокът от меж­дународни самолети е малък. В Бур­гас прис­тигат по 2 меж­дународни полета на ден, раз­кри още и доц. д-р Ангел Кун­чев – главен дър­жавен здравен инс­пек­тор. Много са неиз­вес­т­ните около болестта – все още няма данни кой е животин­с­кият източ­ник на коронавируса. Пос­лед­ните данни показаха, че вирусът може да се предаде по въздушно-капков път, предуп­реди още той. Тес­товете, които правим, не хващат антитела, а нук­леинова киселина на вируса. Така се отчитат и час­тици от вируса, допълни Кун­чев. Илюзия е да се мисли, че с ограничения по граници и летища ще спре заразата, комен­тира глав­ният дър­жавен здравен инс­пек­тор. Няма опас­ност да се заразите с коронавирус от стоки от Китай. Преносът на стоки от Китай пред­полагат повече време. Това, което каз­ваме за грипа важи и за коронавируса, завърши доц. д-р Ангел Кун­чев.