Конституционният съд образува дело по искането на Гешев за имунитета на президента

Конституционният съд образува дело по искането на Гешев за имунитета на президента

Кон­с­титуцион­ният съд допусна за раз­г­леж­дане по същес­тво делото, образувано по пос­тавени от глав­ния прокурор Иван Гешев въп­роси, свър­зани с имунитета на дър­жав­ния глава. Това решиха вър­хов­ните магис­т­рати, след като в края на януари глав­ният прокурор Иван Гешев отп­рави такова питане към тях, уточни Епицентър.бг. Трима съдии са под­писали решението с особено мнение. По инфор­мация на „Нова телевизия” според Атанас Семов няма правна причина за такова питане. Полина Панова пък не отк­рива съдебна прак­тика, на базата на която да се търси тъл­куването.

В началото на годината обвинител №1 отп­рави въп­роса до вър­хов­ните магис­т­рати. Целта е да раз­бере докъде се прос­тира имунитетът на дър­жав­ния глава. И по-конкретно, Иван Гешев се интересува кога може да се говори за дър­жавна измяна и кога за прес­тъп­ление срещу Репуб­ликата, припомня инфор­мацион­ният сайт. Поводът за това е досъдебно произ­вод­с­тво срещу коман­дира на Воен­новъз­душ­ните сили, което касае проверка на антикоруп­цион­ната комисия за съп­ругата на президента. В записи, раз­п­рос­т­ранени от прокуратурата, се чува глас, за който се пред­полага, че е на Румен Радев.