Борисов ще участва в извънреден Европейски съвет: Ще поискаме 130 млн. евро от ЕК за мигрантите

Борисов ще участва в извънреден Европейски съвет: Ще поискаме 130 млн. евро от ЕК за мигрантите

Ще поис­каме 130 млн. евро от Европейс­ката комисия, за да оборуд­ваме допъл­нително полицаите в случай на тежка миг­рационна криза, съобщи премиерът Бойко Борисов в началото на заседанието на кабинета. 130 млн. евро ще поис­каме, за да оборуд­ваме полицаите в случай на тежка миг­рационна криза, ако има. Ще тър­сим варианти, ако може дирек­тна помощ от Гер­мания, за да не пус­каме поръчка и да чакаме две години, каза още министър-председателят, цитиран от Епицентър.бг. Бъл­гария губи десетки милиони левове заради коронавируса всеки ден, пот­реб­лението пада, при горивата сривът е 15%, предуп­реди премиерът. И ще се вкараме в света в такава тежка стопан­ска или финан­сова криза, че трудно ще излезем от нея, допълни той. Граничарите задър­жаха пър­вия опит за спекула и кон­т­рабанда. 7 500 маски са опитали да се изнесат от Бъл­гария. Границите мак­симум да се затег­нат. Скоро чакаме и защит­ните облекла от Тур­ция, комен­тира Борисов. Той обясни, че това е жест на приятел­с­тво от страна на южната ни съседка, защото в страната има заб­рана за износ на такива продукти. Борисов изрази надежда и до дни да започне бъл­гар­с­кото произ­вод­с­тво на защитни облекла. В момента двете мос­три минават тес­тове дали отговарят на всички изис­к­вания. Няма смисъл от истерия – всичко това го правим, за да могат хората да са мак­симално спокойни, отбеляза той. Преди премиерът, пред­седателят на БАН акад. Юлиан Ревал­ски съобщи, че Бъл­гар­с­ката академия на науките раз­работва нов модел маски с активен въг­лен с цел подоб­ряване на качес­т­вото. Нашите учени са раз­г­ледали няколко типа маски и са установили, че актив­ният въг­лен може да се получи от кос­тилки на кай­сии, които абсор­бират бак­терии. Раз­работ­ката се финан­сира с 24 млн. лв. от дър­жавата и европейски прог­рами. До два месеца може да започне тес­т­ване на раз­работ­вана вече 4 години от бъл­гар­ска ком­пания мик­ромолекула за лечение на коронавирус, съоб­щиха още на правител­с­т­веното заседание. Активен въг­лен, раз­работен от бъл­гар­ска ком­пания, ще се изпол­зва при произ­вод­с­т­вото на пред­пазни маски. Всички училища в страната ще се дезин­фек­тират. Образовател­ният минис­тър Красимир Въл­чев съобщи, че днес ще се проведе среща с произ­водители на дезин­фек­танти, за да не остават училища и градини без препарати.