БСП: На ипотекираме имоти, не продаваме къщите на Кирков и Коларов

БСП: На ипотекираме имоти, не продаваме къщите на Кирков и Коларов

В позиция на Изпъл­нител­ното бюро на БСП, раз­п­рос­т­ранена до медиите се казва: „Във връзка с появила се в медии инфор­мация, че ИБ на БСП продава имоти на пар­тията и ипотекира къщата в Плов­див, дарена от Васил Коларов и къщата в Казан­лък — печат­ница на Георги Кир­ков, за изтег­лен кредит от 500 000 лв., ИБ на БСП заявява:

Нито един имот не е продаден, не се продава и няма да бъде продаван в бъдеще. Къщите в Плов­див и Казан­лък не са и няма да бъдат ипотекирани от нас­тоящото ръковод­с­тво. Те са ипотекирани през 2011 и 2013 г. от Сер­гей Станишев. Пар­тията не е получавала кредит от 500 000 лв.

Уважаваме свободата на словото. Винаги сме бранили бъл­гар­с­ките жур­налисти от посегател­с­тва. Но осъж­даме фал­шивите новини, лъжите и манипулациите на общес­т­веното мнение”.