Професор Андрей Пантев: Случва се крахът на идеята за Европейската общност

Професор Андрей Пантев: Случва се крахът на идеята за Европейската общност

В селата няма COVID-19,това е град­ска болест. Така е било и с холерата, казва в предаването “Ничия земя“ по Нова телевизия историкът проф. Анд­рей Пан­тев. Той раз­съж­дава за епидемиите в човеш­кия свят — от времето, когато са приемани за бич божии, до момента, в който светът инвес­тира милиарди.

Глобализацията няма само позитивни и прек­расни черти, обръща внимание професорът. “Това е жес­токата същ­ност на капитализма, защото капитализ­мът не е само хуманен, той не е и либерален. Това е крахът на идеята за Европейс­ката общ­ност. Какво нап­рави Европейс­ката общ­ност за тази криза“, продъл­жава Пан­тев.

Запитан случва ли нещо необичайно, Пан­тев казва — едва ли. “Има една теория, че благодарение на чумата се е раз­вил модер­ният свят и новите хора. Защото половината арис­ток­рация умряла, а другата половина — обед­няла. Няма да стане кой знае какво — ще остане само благород­с­т­вото и омер­зението — спекулан­тите и рицарите. Това ще остане като един леко лош, но поучителен случай.“

“Чумата в Европа до 1720 се е случ­вала на 20 години. Това се е приемало като божие наказание. Винаги е имало суеверни, но и реалис­тични обяс­нения за причините — плъхове, лоша хигиена, пренаселение“, добавя той.

И изтъква, че в пос­лед­ните десет хиляди години човечес­т­вото е нап­ред­нало тех­нологично, но не се е изменило много. “Гледаме в небето и каз­ваме: “Гос­поди, не ни давй това, което се случва с другите!“

“Но, ако не бяха тези медийни сред­с­тва, едва ли щеше да има тол­кова голяма паника“, убеден е историкът.

Запитан дали вирусът не е изкочил от някоя лаборатория, Анд­рей Пан­тев казва с усмивка, че не е изк­лючено.

“Ако имаше уроци на историята, нямаше да има войни, бед­ност и бан­дитизъм. Тъжно е, че някой хора нес­п­равед­ливо ги връх­летяват изпитания, които не зас­лужават“, посочва още той.

 

“Мисля, че ще се справим. Ще се отър­вем с нещо по-малко от другите. Колек­тив­ното поведение на бъл­гарите отначало беше лекомис­лено, сега е паникьор­ско, а трябва да е някъде по средата. Но такива са нашите амп­литуди — политически, дори кул­турни. Вижте какво беше отношението ни към бежан­ците. При нас има едно взаимно, а после пренеб­режително отношение. Ние сме раболепни към сил­ните. Гледам тези пат­риотични предавания — как всички, с които сме воювали, са били лоши, а ние — благородни. Но уви, на нас дър­жавата ни е длъжна, а не ние на нея“, посочва проф. Анд­рей Пан­тев.