БСП отбеляза нетрадиционно Деня на труда 1 май

В интернет социалисти споделяха свои снимки и впечатления за нарушаване на трудовите им права

Отбеляз­ваме 1 май, Ден на труда, праз­ник на хората, които с ръце, ум и сърце произ­веж­дат, съз­дават, творят и движат нап­ред нашето общес­тво. Днес обаче хората на труда са онеп­рав­дани, потис­нати от бед­ности, нес­п­равед­ливост. Кризата ще засегне най-тежко активно работещите, мал­кия и среден биз­нес, дреб­ните земеделци, младите семейс­тва, хората на кул­турата и духов­ността.“ Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова по повод праз­ника на труда 1 май.

Тя добави, че сега хората на труда имат повече от всякога нужда от под­к­репа и дейс­т­вия. “Сега трябва да защитим работ­ните им места и доходи. Ние, бъл­гар­с­ките социалисти, зас­таваме до тях и ще отс­тояваме док­рай правата им. Благодарим на лекари и медицин­ски сес­три, на полицаи и учители, на всички, които в този момент са на първа линия, за да гаран­тират нашето здраве, сигур­ност и образование за децата ни“, каза още Кор­нелия Нинова.

Тя отбеляза, че заради каран­тината днес не може да се проведе традицион­ният пър­вомайски митинг-шествие: “Но хората на труда днес сме заедно, солидарни, защото имаме обща кауза –  грижата за народа, бор­бата с бед­ността и неравен­с­т­вата, бор­бата за работа и дос­тойни доходи, за справед­ливост и равни права.“      

“Бъдете здрави и с вяра в соб­с­т­вените си въз­мож­ности и в силата ни като народ. Чес­тит 1-ви май!“, пожела лидерът на БСП.

Пар­тията отбеляза тази година нет­радиционно 1 май – Денят на труда и работ­ничес­ката солидар­ност, праз­ник на вес­т­ниците “Дума“, „ЗЕМЯ” и левия печат, с интер­нет кам­панията “РАБОТА И ДОХОДИ“. Тя ще се проведе в цялата страна, съв­мес­тно с Младеж­кото обединение на БСП. Кам­панията ще протече в интер­нет и в социал­ните мрежи. Ще се включат Национал­ният съвет на БСП, народ­ните пред­с­тавители, всички струк­тури на БСП от цялата страна и всеки, който счита, че 1 май е ден за праз­ник, но и ден за протест.

С кач­ване на своя снимка или снимка от предишно пър­вомайско шес­т­вие и пос­лание всеки можеше да изрази позиция в защита на сигурни доходи, солидар­ност и социална справед­ливост или протест срещу нарушаването на човеш­ките и трудовите права.