Махат КПП-тата следобед на Гергьовден

Махат КПП-тата следобед на Гергьовден

Трябва да свикнем да живеем с вируса, зави премиерът

Правител­с­т­вото и Национал­ният оперативен щаб са взели решение за раз­х­лаб­ване на някои от мер­ките срещу раз­п­рос­т­ранението на КОВИД-19, съобщи Клиника.бг. Заведенията с градини и тераси ще бъдат отворени, спор­тис­тите ще могат да тренират, а кабинетът под­готвя отмяна на Закона за извън­ред­ното положение. КПП-ата на входовете на градовете ще пад­нат след Гер­гьов­ден, стана ясно от думите на премиера Бойко Борисов по време на обеден брифинг в Минис­тер­ски съвет. Заведенията ще бъдат отворени вед­нага след като РЗИ и Аген­цията по безопас­ност на храните нап­равят проверки за изис­к­вания за безопас­ност. Още от днес спор­тис­тите ще могат да тренират на отк­рито, но със­тезания няма да се провеж­дат. Започ­ват и шофьор­с­ките кур­сове. Плув­ните басейни също ще бъдат отворени, защото за под­дръж­ката им се изпол­зва дезин­фек­тант. Трябва да свик­нем да живеем с вируса, каза премиерът. В мал­ките рес­торанти и кафенета ще трябва да се спаз­ват определени условия. Там, където масите са много на гъсто, те трябва задъл­жително да се раз­редят. Това е полезно и за самите екипи — за да се обучат как ще се дейс­тва по-нататък. Ако всичко върви добре, тогава ще поз­волим и работата на големите рес­торанти при определени мерки. Правим всичко, гаран­тирайки, че няма да докараме нов пик на заболяването. Колек­тив­ният имунитет не сработи никъде по света, каза Борисов. Обучението на водачи за всички видове тран­с­порт може да започне, като след раз­говор с премиера инс­т­рук­торите са поели ангажимент кур­совете да минават с пос­тавени маски, да се дезин­фек­цират автомобилите, а теоретич­ната под­готовка и изпитите да се провеж­дат онлайн или при спаз­ване на дис­тан­ция в зали.

Отпадат КПП-тата на края на градовете, като това ще стане след обяд на 6 май, защото ако го нап­равим вед­нага, масово стотици хиляди ще се изнесат, а целта е да продължи дис­тан­цията, обясни премиерът. Заг­раж­дения при нужда ще се пос­тавят на отделни улици, квар­тали или махали. Според Борисов, ако продъл­жим да спаз­ваме тази каран­тина без КПП-ата ще бъде спес­тена работата на полицаите и те ще могат да бъдат пренасочени по квар­талите да си вър­шат работата. Готов е и законът за отмяна на извън­ред­ното положение, защото този тер­мин съз­давал стрес. Ще бъде въведено нещо като „санитарно извън­редно положение“, разясни премиерът. Мер­ките 60/40 и другите социал­ните защити ще останат. Борисов обяви, че във втор­ник ще се проведе коалиционен съвет, на който ще се осъдят още финан­сови и икономически мерки.

Засега дет­с­ките градини и ясли остават зат­ворени. Кун­чев счита, че можем да ги пус­нем. Няма проб­лем за децата, но те ще се приберат вкъщи.Тогава вече ще имаме епидемия, според генерала, а аз му вяр­вам и затова не се съг­ласих за дет­с­ките градини и яслите, каза министър-председателят. Няма дос­татъчно данни в света как пус­кането на дет­ски градини и ясли ще се отрази на епидемич­ната обс­тановка. Трябва да се отнесем пред­паз­ливо. Да видим, да анализираме ситуацията в страните, в които се прилага, посочи и ген. Мутаф­чийски. Премиерът обяви, ЕК инициира фонд, чиято цел е да събере милиарди. Ако се отк­рие вак­сина, ние ще учас­т­ваме със 100 хил. евро. От Комисията искаха да им нап­равя видеоб­ръщение, сега го нап­равих. Масово и глобално вак­синиране, ако дай Боже един ден намерят вак­сина, каза още Борисов.