Общински болници със спад на приходите от отлива на пациенти

Общински болници със спад на приходите от отлива на пациенти

Стагнацията ни изправя на нокти, предупреди д-р Неделчо Тотев

Отливът на пациенти в общин­с­ките бол­ници заради кризата с коронавируса води до рязък спад на приходите, обяви пред БНР д-р Неделчо Тотев, управител на бол­ницата в Чир­пан и пред­седател на УС на Сдружението на общин­с­ките бол­ници в Бъл­гария. Слава Богу, няма много общин­ски бол­ници, които да са “овър­шани“ от този вирус, уточни той. Спирането на плановите операции, спирането на жен­с­ките и дет­ски кон­сул­тации, психозата, която се съз­даде у населението, доведоха до един сериозен отлив на пациен­топотока към бол­ниците. Рязко спад­наха приходите. Тази стаг­нация нас ни изп­равя на нокти, призна д-р Тотев. Като няма пациенти, няма да има сред­с­тва, няма да имаме ресурс, с който да си поз­волим да купуваме и да зап­лащаме нещо по-читаво като въз­наг­раж­дение, с което да задър­жаме пер­сонала. Пер­соналът е пред пен­сия или пен­сионери и е на такава въз­раст, в която започва да се замисля дали да продължи да работи… А това е още един проб­лем за нас – мал­ките бол­ници, заяви управителят на бол­ницата в Чир­пан.

По отношение на раз­п­рос­т­ранението на коронавируса, той уточни, че е трудно да се говори за придобит опит с едно заболяване, което е започ­нало преди месец и половина.

Опитът ни по-скоро е граден през годините през всички грипни епидемии, които сами по себе си не се раз­личават кой знае колко от коронавирус­ната инфек­ция, с тая раз­лика, че тук нещата малко се позатег­наха, малко се преек­с­понираха, посочи д-р Неделчо Тотев. Според него теоретично бол­ниците у нас са под­гот­вени за бор­бата с такъв вирус, а прак­тически, когато се изп­равиш пред такъв болен, ти си дейс­т­ваш рутинно, както при всички други. По отношение на колегите, аз мога да говоря, без да бъда категоричен, всеки гледа да си реши нещата в текущ порядък, кол­кото се може по-бързо, защото времето е много кратко, за да се снаб­дим и да продъл­жаваме да се снаб­дяваме с всич­ките пред­пазни сред­с­тва. Второ, галопиращите цени на пред­паз­ните сред­с­тва ни карат да тър­сим дарител­ски фон­дове, да мобилизираме мес­т­ните фирми и фир­мички и да молим за помощ, защото със сред­с­т­вата, с които раз­полагаме, не бихме могли да се пох­валим, че можем да закупим всичко необ­ходимо, заяви още пред­седател на УС на Сдружението на общин­с­ките бол­ници в Бъл­гария.